Energetika Celje s Toplarno Celje eno od dveh podjetij, ki izpolnjujeta vse predpise izrednega pregleda okoljevarstvenih dovoljenj

Foto: Energetika Celje

Do konca lanskega leta so državni inšpektorat in strokovnjaki opravili nadzor 70 izdanih okoljevarstvenih dovoljenj za naprave ali obrate, ki lahko s svojim delovanjem povzročijo večje onesnaženje okolja. Samo v primeru Energetike Celje in družbe Nafta – Petrochem (v stečaju) niso ugotovili nobenih nepravilnosti.

Ob teh rezultatih je vodja Toplarne Celje Marija Zabukovnik povedala: »Rezultati obsežnega inšpekcijskega nadzora potrjujejo, da so Celjani lahko res brez skrbi, saj je obratovanje celjske toplarne, s katero upravlja Energetika Celje, povsem pod nadzorom.«

Do izrednih pregledov okoljevarstvenih dovoljenj je prišlo zaradi požara v podjetju Ekosistemi in se je tako leta 2017 takratna ministrica za okolje Irena Majcen odločila za pregled vseh izdanih okoljevarstvenih dovoljenj v državi. Z delom so inšpekcijske in povezane službe pričele septembra lanskega leta, v teh dneh pa je ministrstvo predstavilo prve rezultate pregleda. Naprav, ki lahko povzročijo onesnaženje okolja je v Sloveniji 210 in do sedaj so inšpektorji pregledali 70 naprav ali objektov.

Inšpektorji so tako preverjali delovanje zavezancev v skladu z izdanim okoljevarstvenim dovoljenjem (OVD) in varnostnim poročilom, spoštovanje Zakona o varstvu okolja ter Uredbe o preprečevanju večjih nesreč in zmanjšanju njihovih posledic. Preverjali so tudi skladnost delovanja z varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami, ali delujejo v skladu z energetsko zakonodajo. Opravili so tudi nadzor ravnanja z odpadki, hrupa, emisij snovi v vode, emisij snovi v zrak, rabe vode, ravnanja z embalažo in odpadno embalažo, okoljevarstvenih zahtev za učinkovito rabo vode in energije, skladiščenjem nevarnih snovi, in drugih posebnih zahtev OVD. Pri tem so ugotovili, da le Toplarna Celje, poleg Nafte – Potrochem obratuje povsem skladno s vsemi okoljevarstvenimi predpisi.

Toplarna Celje je pozitivno oceno dobila ravno v času desete obletnice pričetka poskusnega delovanja obrata. Ob tem spomnimo, da je to še vedno edina naprava v Sloveniji za sežig predhodno obdelanih komunalnih odpadkov. Kljub temu, da so se pri nas v tem času pojavile dileme o vplivih delovanja takšne naprave, v Evropi obratuje že več kot 500 podobnih sežigalnic, ki se nahajajo v 23 državah. Nekatere stojijo tudi v večjih mestih kot so Dunaj, Madrid, Berlin Zürich, München in Oslo. Direktor Energetike Aleksander Mirt je ob tej priložnosti dejal: »Rezultati pregleda so samo še dodatno potrdili, da je obratovanje tovrstnih naprav pod zelo strogim nadzorom in da poteka pod številnimi proaktivnimi in preventivnimi ukrepi, s katerimi se v vseh procesih delovanja prepoznava tveganja za nesreče ter da se redno spremlja in preverja varnostne ukrepe.«

»Izredno pomembno je ob tem izpostaviti, da v vseh letih rednega obratovanja izpusti niso nikoli presegli dovoljenih mejnih vrednosti, kar potrjuje, da je toplarna okoljsko sprejemljiva rešitev ravnanja z odpadki. Še več, izpusti so krepko pod dopustnimi mejnimi vrednostmi,« je za konec povedal še Aleksander Mirt.

M.I.