ponedeljek, oktober 15, 2018
Računsko sodišče Republike Slovenije je pod drobnogled vzelo pravilnost poslovanja Občine Rogatec v letu 2016. Revizija, ki so jo opravili se je nanašala na pripravo proračuna in zaključenega računa proračuna ter na izvrševanje proračuna, na delovno uspešnost in na dodatke k osnovnim plačam javnih uslužbencev, na javna naročila pri...
Občina Bistrica ob Sotli je v teh dneh na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 13/06, 50/07) ter 5. člena Pravilnika o sofinanciranju otroških in mladinskih programov v Občini Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 14/12) objavila Javni razpis za dodelitev...
Občina Rogaška Slatina in družba CVP d.o.o sta dne 2. 3. 2018 podpisala pogodbo za izgradnjo centralnega otroškega igrišča. Pri podpisu pogodbe je Občino Rogaška Slatina zastopal župan, mag. Branko Kidrič, družbo CVP d.o.o. pa Bojan Hočevar. Po podpisu pogodbe, ki je potekala v prostorih Občine Rogaška Slatina sta...
Občinski svetniki Občine Podčetrtek so v četrtek, dne 15. 2. 2018 obravnavali predlog sklepa o višini cene programa v Enoti vrtec Osnovne šole Podčetrtek. Osnovna šola Podčetrtek je  občino in njene svetnike seznanila, da na podlagi Zakona o uravnoteženju javnih financ (Ur. list RS, št. 40/15, 46/2013, 63/2013, 85/14, 95/14,...
Občina Rogaška Slatina je objavila poziv, s katerim vse lastnike nepremičnin opozarja, da lahko do 5. 3. 2018 prijavijo vse spremembe, ki bi lahko vplivale na višino nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča – NUSZ 2018. Prav tako je lastnikom nepremičnin s tem pozivom omogočeno, da podajo vlogo za oprostitev...
Že leta 2015 je občina Rogaška Slatina postala lastnik nepremičnine na območju stare glasbene šole v mestu. Ob nakupu so na Občini predstavili tri namene tega nakupa in sicer zagotoviti zemljišče za nadomestno cesto v Ulico Kozara, urediti pomemben del mesta in mirujoči promet ter poskrbeti za razvoj poslovne dejavnosti....
Na podlagi sprejetega Odloka  o proračunu občine Podčetrtek za leto 2018 (Uradni list RS, št. 68/2017), ki ga je občinski svet sprejel na 20. redni seji in na podlagi 6. člena Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Podčetrtek (Uradni list RS, št. 52/2003), je Občina objavila...

KRONIKA