Turistična društva v Občini Podčetrtek pohitite s prijavo na javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma v letu 2018

Na podlagi sprejetega Odloka  o proračunu občine Podčetrtek za leto 2018 (Uradni list RS, št. 68/2017), ki ga je občinski svet sprejel na 20. redni seji in na podlagi 6. člena Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Podčetrtek (Uradni list RS, št. 52/2003), je Občina objavila javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma v letu 2018.

Občina je za omenjeni program v letu 2018 namenila sredstva v višini 12.000,00 evrov. Vsa društva, ki jih ta sredstva zanimajo, morajo svojo vlogo na naslov Občine Podčetrtek poslati do dne 1. 3. 2018.

Pregled vlog bo dne 5. 3. 2018 opravila pooblaščena oseba v občinski upravi. O izboru in višini dodeljenih sredstev boste vsi, ki ste se prijavili na javni razpis obveščeni v roku 30 dni od zaključka prijav. Sredstva, ki bodo upravičencem dodeljena pa je potrebno porabiti do dne 31. 12. 2018.
Park, Avenue, Trees, Plant, Castle Park
Na javni razpis se lahko prijavijo vsa turistična društva, ki bi želela pridobiti denarna sredstva za ohranjanje kulturne in naravne dediščine, urejanje in lepšanje okolja; organiziranje ali sodelovanje pri organizaciji prireditev; izvajanje promocijskih in informativnih dejavnosti; izobraževanje članov društva in delovanje sekcij v turističnem društvu. Vsa društva, ki se boste prijavila na omenjeni razpis je pomembno, da k vlogi priložite tudi potrdilo, s katerim izkazujete, da imate sedež v Občini Podčetrtek in da ste registrirani po Zakonu o društvih; plan, realizacijo plana in finančno poročilo za leto 2017; program dela in finančni načrt za leto 2018, ki ga je sprejel pristojni organ ter da imate urejeno evidenco članov s seznamom oziroma število članov.

Vsa društva, ki vas predmetni javni razpis zanima imate torej manj kot mesec dni časa, da se prijavite in pridobite finančna sredstva, ki jih je za namen sofinanciranja programov na področju turizma v letu 2018 namenila Občina Podčetrtek.

M.I.