V Pravilnosti dela poslovanja Občine Podčetrtek ugotovljenih pet nepravilnosti

Foto: Občina Podčetrtek

Računsko sodišče Republike Slovenije je revidiralo pravilnost Občine Podčetrtek v letu 2015 v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna ter izvrševanja proračuna, delovno uspešnost in dodatke k osnovnim plačam javnih uslužbencev, javna naročila pri investicijskih odhodkih, zadolževanje in druga področja poslovanja.

Računsko sodišče je v tem primeru izreklo mnenje s pridržkom za poslovanje Občine Podčetrtek v letu 2015, ker omenjena občina ni poslovala v skladu s predpisi v petih primerih. Na občini proračuna, rebalansa proračuna in zaključnega računa za leto 2015 niso pripravili po funkcionalni klasifikaciji, prav tako obrazložitev proračuna za omenjeno leto ni popolna, v splošnem in posebnem delu zaključnega računa proračuna za leto 2015 ni prikazanega indeksa med realiziranim in sprejetim proračunom za isto leto, obrazložitev posebnega dela zaključnega računa proračuna občine za leto 2015 ni popolna ter v kadrovskem načrtu niso prikazali vseh zahtevanih podatkov.

Druga zadeva na katero je opozorilo Računsko sodišče je, da občina ni povečala obsega izdatkov finančnega načrta in proračuna za leto 2015 za namenski izdatek v višini 55.564 evrov in zato v proračunu za leto 2015 in zaključnem računu proračuna za leto 2015 niso izkazani vsi načrtovanioziroma realizirani prihodki in odhodki. Tretja nepravilnost se je pojavila v dveh primerih naročilnic, ker v le-teh ni bila vključena protikorupcijska klavzula. Kot četrta nepravilnost je omenjena, da občina od sedmih javnih zavodov in javnega podjetja, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je občina, do 15. 1. 2016 niso prejeli podatkov o stanju njihove zadolženosti na dan 31. 12. 2015.

Računsko sodišče je še zapisalo, da je Občina Podčetrtek 18. prejemnikom na področju športa dodelila in izplačala sredstva v višini 28.786 evrov, ne da bi prej izvedli javni razpis. S šestimi izvajalci športnih programov, ki jim je izplačala 1.100 evrov niso sklenili pogodbe o dodelitvi sredstev. Šestim nepridobitnim organizacijam in ustanovam na drugih področjih delovanja je občina dodelila in izplačala sredstva v višini 2.050 evrov, ne da bi pred tem izvedli javni razpis. 3.700 evrov sredstev pa so izplačali različnim društvom ne da bi pred tem izvedli javni razpis.

Zaradi vsega navedenega je Računsko sodišče Občini Podčetrtek podala tudi priporočila za izboljšanje poslovanja.

M.I.