Po poročanju STA centri za socialno delo uporabljajo nov informacijski sistem Krpan, ki je enoten za vse.

Centri so pred uvedbo novega sistema uporabljali različne dokumentne sisteme, ki med seboj niso bili povezani. Tako je bil način dela z dokumentarnim delom neenoten, evidence so bile nepopolne. Reorganizacija centrov je zaživela lani v oktobru, dotedanjih 62 centrov je spojila v 16 območnih, s tem pa se je tudi izkazalo, da brez skupnega informacijskega sistema ni več mogoče na centrih enotno upravljati dokumentov.

Na centrih so zato vzporedno z reorganizacijo stekle prve aktivnosti za uvedbo novega dokumentarnega informacijskega sistema z namenom, da bi uvedli enotno informacijsko rešitev ter poenotili način dela z dokumentarnim gradivom na vseh centrih.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter ministrstvo za javno upravo sta začeli februarja pilotno uvajati novi sistem v centru za socialno delo Zasavje. Ker so imeli dobre izkušnje so v marcu nadaljevali na centru Savinjsko Šaleška, postopoma so nato zajeli vse centre. Nazadnje so novi sistem začeli redno uporabljati še v centru v Ljubljani.

Sprva je bil začetek uvedbe sistema na centrih načrtovan za 1. januar, a so ga na prošnjo predstavnikov zaposlenih ter Skupnosti centrov za socialno delo Slovenije prestavili za dva meseca. Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so želeli, da so centri med prvimi, kjer bodo uvedli nov sistem, postopoma bi ga naj imeli v vseh javnih zavodih. Načini za beleženje dokumentov so zastareli, obenem uporabljajo različne programe. Sedanje načine bi z novim sistemom poenotili ter zmanjšali administrativne obremenitve.

M.I.