Pri vrednotenju nepremičnin si lahko zvišate ali znižate njeno vrednost

Foto: kozjansko.info

Pri vrednotenju nepremičnin si lahko znižate ali zvišate vrednost nepremičnine. Tako imate možnost uveljavljati posebne okoliščine, ki os natančno določene.

V kolikor lastniki nepremičnin menijo, da bi morale biti pri njih upoštevane posebne okoliščine, ki bi vplivale na vrednost le-te, imajo za urejanje te zadeve še nekaj časa. Posebno okoliščino bo mogoče uveljavljati šele po tem, ko bo izveden dejanski pripis vrednosti nepremičnine, kar pa bo šele po sprejetju uredbe o modelih vrednotenja. Trenutni podatki nakazujejo, da naj bi bil nov pripis vrednosti nepremičnin izveden 1. aprila 2020.

Trenutno obstaja še vprašanje, če bodo stvari stekle po zastavljeni časovnici, ki so si jo zadali pristojni organi. To je odvisno tudi od tega, kaj se bo zgodilo z zahtevo po ustavnosti zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin. Na ustavno sodišče je bila s strani SNS podana zahteva po oceni ustavnosti zakona. V stranki so prepričani, da zakon krši ustavno načelo zakonitosti na davčnem področju, ki določa, da je pripisovanje davkov pristojnost zakonodajalca. Prav tako naj bi bil zakon v nasprotju z ustavo v delu, ki določa načelo enakosti pred zakonom. Tukaj imajo v mislih kmetijska in gozdna zemljišča ter zavezance, ki so v bistvu v enakih položajih , obravnavana različno.

“Posebna okoliščina je neobičajna lastnost nepremičnine, ki je modeli vrednotenja še ne upoštevajo in zaradi katere njena tržna vrednost odstopa od vrednosti podobnih nepremičnin v njeni soseščini. Posebna okoliščina je lahko samo lastnost, ki na posplošeno vrednost nepremičnine vpliva najmanj 20 odstotkov ali več kot 200.000 evrov, navzgor ali navzdol,” pojasnjujejo na Geodetski upravi.

Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-!) določa pogoje za uveljavljanje posebnih okoliščin. Najpogostejše posebne okoliščine, velikost njihovega vpliva in čas priznavanja so določene v pravilniku o posebnih okoliščinah, ki vplivajo na vrednotenje nepremičnin. K posebnim okoliščinam se uvrščajo predvsem mikrolokacija – hiša, ki ji preti plaz, kakovost nepremičnine – nevarna konstrukcijska napaka, ki je posledica gradnje in poškodbe – večje konstrukcijske poškodbe stavbe zaradi plazu.

Vlogo za uveljavljanje posebne okoliščine vloži lastnik ali upravljalec nepremičnine ter osebe, ki izkažejo pravni interes. Predlog se vloži na posebnem obrazcu v pisni obliki, ki bo na voljo na portalu množičnega vrednotenja in na izpostavah geodetske uprave. Izpolnjeno vlogo je potrebno z vsemi dokazili poslati na geodetsko upravo ali jo oddati osebno na eni od izpostav. Ob oddaji vloge je potrebno poravnati tudi upravno takso, ki je odvisna od števila parcel in delov stavbe na predlogu.

Vloga mora biti izpolnjena skladno z navodili in podpisana s strani vseh solastnikov. Ker se predlog vlaga za posamezne enote vrednotenja, je potrebno navesti oznake delov stavb oz. oznake parcel ter model vrednotenja, ki je bil uporabljen za izračun splošne vrednosti. Podatke lahko osebe preverijo na zbirnem potrdilu ali preko aplikacije vrednotenja, dostopne na portalu MVN.

M.I.