Poglavitne rešitve novele Zakona o tujcih

Foto: pixabay.com

Državni zbor je 30. marca 2021 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih – ZTuj-2F, ki je bil 12. aprila 2021 objavljen v Uradnem listu RS. Glavne rešitve se med drugim nanašajo na kompleksno krizo na področju migracij, znanje slovenščine, združitev družine, zadostna sredstva za preživljanje in brexit.

Novela ZTuj-2F začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS (to je 27. aprila 2021), uporabljati pa se začne trideseti dan po njegovi uveljavitvi, to je 26. maja 2021.

Novela obravnava nastanek kompleksne krize na področju migracij zlasti v okoliščinah, ko bi na določenem ali več območjih Republike Slovenije vstopilo zelo veliko število nezakonitih migrantov, ki bi hkrati izrazili namero, da zaprosijo za mednarodno zaščito. Takšne razmere bi lahko povzročile stanje, ko državni organi ne bi zmogli v celoti izvajati vseh svojih obveznosti, s tem pa bi omenjene razmere lahko vplivale tudi na delovanje drugih sistemov in podsistemov.

Novela v notranji red prenaša določbe Direktive (EU) 2016/801 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene raziskovanja, študija, opravljanja pripravništva, prostovoljskega dela, programov izmenjave učencev ali izobraževalnih projektov in dela varušk (au pair).

Temeljni cilj je olajšati vstop tistih državljanov tretjih držav, ki prihajajo na območje EU zaradi opravljanja raziskovalnega dela in študija, ter omogočiti njihovo mobilnost in mobilnost njihovih družinskih članov znotraj EU

Novela ZTuj-2F uvaja:

  • pogoj znanja slovenskega jezika na vstopni ravni (A1 po Skupnem evropskem jezikovnem okviru) za podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje zaradi združitve družine državljanu tretje države,
  • pogoj znanja slovenskega jezika na osnovni ravni (A2 po Skupnem evropskem jezikovnem okviru) za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje državljanu tretje države na podlagi petletnega neprekinjenega zakonitega prebivanja tujca v Republiki Sloveniji.

Na novo je določen obseg (so)financiranja udeležbe programov učenja slovenskega jezika in seznanjanja s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo v višini 50 odstotkov cene programa.

Prav tako se omejuje kategorijo tujcev, ki bodo upravičeni do sofinanciranja omenjenih programov. To bodo tujci, ki niso državljani EU, z veljavnim dovoljenjem za začasno prebivanje zaradi združitve družine in tujci z veljavnim dovoljenjem za začasno prebivanje, ki v Republiki Sloveniji neprekinjeno zakonito prebivajo vsaj pet let.

Določbe, ki se nanašajo na pogoj znanja slovenskega jezika, se začnejo uporabljati po poteku dveh let od uveljavitve novele ZTuj-2F. Do takrat se v postopku podaljšanja dovoljenja za začasno prebivanje zaradi združitve družine in v postopku izdaje dovoljenja za stalno prebivanje še naprej uporabljajo določbe Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 1/18 – uradno prečiščeno besedilo, 9/18 – popr. in 62/19 – odl. US).

Več lahko preberete na spodnji povezavi.

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve

Uredništvo