Abanka d.d. je na svoji spletni strani včeraj, dne 9. 2. 2018 objavila Poziv k zbiranju nezavezujočih ponudb za odkup terjatev do družb ENGROTUŠ d.o.o., Celje, TUŠ NEPREMIČNINE d.o.o., Celje, TUŠ BEOGRAD d.o.o., Beograd.

Abanka d.d. se je odločila da proda terjatve ENGROTUŠ d.o.o. , ki so nastale na dan 31. 12. 2017 v višini 15.450.836,58 evrov, prav tako v banki prodajajo terjatve TUŠ NEPREMIČNINE d.o.o. v višini 35.692.586,03 evrov, ki so prav tako nastale na dan 31. 12. 2017 in terjatve TUŠ BEOGRAD d.o.o. v višini 9.616.744.54 evrov. Na banki so zapisali, da so vse terjatve zavarovane. Skupna višina terjatev, ki jih prodaja Abanka d.d. znaša 60.760.167,15 evrov.
Vse ponudbe se zbirajo brez izklicne cene. Po podpisu Dogovora o nerazkrivanju informacij bodo interesenti za nakup upravičeni do vpogleda v dokumentacijo, ki dokazuje, da terjatve obstajajo in so zavarovane. Izbor ponudb bo potekal po merilu, da je najvišja ponujena cena odkupa terjatev tudi najboljša ponudba. V kolikor pa bi več ponudnikov ponudilo enako ceno za odkup terjatev, se bo z njimi izvedlo individualno pogajanje po enakem merilu za izbor ponudbe.

V kolikor se v Abanki d.d. odločijo, da ne želijo skleniti pogodbe z nobenim ponudnikom lahko to tudi storijo.

Money, Wealth, 500, Euro, Currency
Vsi interesenti pa ne smejo pozabiti na vplačilo varščine. V primeru neizbire dobijo ponudniki naslednji delovni dan varščino vrnjeno. Če pa se izbrani ponudnik ne odloči za podpis pogodbe  ali zamudi desetdnevni rok za podpis pogodbe o prodaji, varščina pripada prodajalcu. Zato je pomembno tudi, da izbrani ponudnik v sedmih delovnih dneh po podpisu pogodbe poravna celotno kupnino.

Vse ponudbe morajo na naslov Abanke d.d., Sektor za naložbe v posebni obravnavi, Prešernova ulica 18, 3000 Celje prispeti do vključno dne 28. 2. 2018. V kolikor ponudba na ta naslov ne bo prispela do zgoraj omenjenega datuma bo izločena iz nadaljnjega postopka. Ponudbe bodo v poslovnih prostorih odpirali dne 1. 3. 2018, ponudnike pa bodo o izzidih obvestili najkasneje v 14.-ih dneh po odpiranju ponudb.

 
M.I.