Vsi imetniki zemljišč se kljub izvedenim številnim aktivnostim za ozaveščanje o tej problematiki še vedno ne zavedajo, da so dolžni sami poskrbeti za pravočasno odstranjevanje ambrozije na svojem zemljišču.

Na Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin so se zato v letu 2018 na podlagi različnih pobud odločili za izvedbo širše akcije obveščanja o obveznem zatiranju pelinolistne ambrozije. Pripravili so zloženko in plakat, ki vsebujeta osnovne informacije ter opozorila o pelinolistni ambroziji ter so jih tako posredovali določenim ciljnim skupinam po Sloveniji.

Pelinolistna ambrozija (Ambrosia artemisifolia) in druge sorodne neofitne vrste iz rodu Ambrosia spadajo med škodljive rastline. Pelinolistna ambrozija kot plevel zaradi svoje razširjenosti povzroča težave in dodatne stroške v pridelavi kmetijskih rastlin. Zlasti v ekološki pridelavi ugotavljajo večjo gospodarsko škodo z občutnim zmanjšanjem pridelka. Obenem povzroča težave tudi pri občutljivih ljudeh zaradi inhalacijskih alergij oziroma senenih nahodov. Zaraščenost s to škodljivo rastlino se povečuje, možno jo je najti skoraj po vsej Sloveniji. Najpogosteje se pelinolistna ambrozija pojavlja na zapuščenih in neobdelanih površinah, saj je nezahtevna glede rastnih razmer, oziroma pojavlja se tudi tam kjer je zaradi gradnje ali drugih vzrokov prišlo do večjih premikov zemlje. S takšnih področij se širi tudi na kmetijska zemljišča.

V Sloveniji je že od leta 2010 z namenom preprečevanja širjenja in zmanjševanja zaraščanja kmetijskih in nekmetijskih površin z ambrozijo z Zakonom o zdravstvenem varstvu rastlin ter Odredbo o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia predpisano obvezno zatiranje ambrozije. Imeniki zemljišč so v skladu z zakonodajo dolžni sami odstranjevati ambrozijo tako na kmetijskih kot na nekmetijskih zemljiščih. Navedeno velja za upravljalce cest, železnic, letališč in parkov ter za občine, kmetovalce, lastnike vrtov in vse druge lastnike, upravljalce ali najemnike zemljišč.

Prijave o sumu navzočnosti ambrozije ter prijave o neizvajanju ukrepov obravnavajo fitosanitarni inšpektorji Inšpekcije RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Imetnika zemljišča fitosanitarni inšpektor glede na ugotovitve ob pregledu seznani s predpisanimi fitosanitarnimi ukrepi in določi rok za njihovo izvedbo.

Prekrškovni postopek v skladu z Zakonom o inšpekcijskem nadzoru je uveden v primeru, da imetnik ne izvrši z odločbo  odrejenih ukrepov. Predpisana globa 1.500 evrov  je za prekršek pravne osebe, globa 500 evrov za odgovorno osebo pravne osebe in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ter globa 500 evrov samostojnega podjetnika posameznika ali fizično osebo). Na spletni strani Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin so dostopna priporočila za zatiranje ambrozije na kmetijskih in nekmetijskih zemljiščih.

 

M.I.