Celjske šole in vrtci ter Celjski dom dočakali energetsko sanacijo

Foto: MOC

Energetska sanacija osmih javnih objektov, ki jih je Mestna občina Celje izvajal v javno-zasebnem partnerstvu z Energetiko Celje je sedaj zaključena. Za projekt je občina kandidirala na Javnem razpisu za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin. Pristojno ministrstvo za infrastrukturo je MOC namenilo 1.600.460,51 evrov nepovratnih sredstev, celotna investicija je znašala 4.054.573 evrov.

V sklopu tega projekta je bilo poskrbljeno za energetsko obnovo Celjskega doma, II. osnovno šolo Celje, IV. osnovno šolo Celje, Osnovno šolo Glazija, Osnovno šolo Hudinja, Vrtec Zarja – enoti Živ žav in Iskrica ter Vrtec Anice Černejeve – enota Mavrica.

V vrtcih in šolah so izvedli toplotni ovoj stavb, zamenjavo energetsko neučinkovitega stavbnega pohištva in zaščito stropov proti podstrešju. Na grelna telesa so namestili termostatske ventile s termostatskimi glavami, posodobili oziroma rekonstruirali so toplotne postaje. V objektih kjer je bilo potrebno so namestili toplotne črpalke, uredili prezračevanje kuhinj, telovadnic in nekaterih drugih prostorov. V sklopu prenove je bilo poskrbljeno tudi za zamenjavo energetsko neučinkovite razsvetljave ter vgradnjo samozapiral na vrata, ki skrbijo za zmanjšanje ventilacijskih izgub. Za lažji in učinkovitejši nadzor porabe nad energijo so v stavbah namestili digitalni obratovalni monitoring.

Tik pred zaključkom so tudi dela v Celjskem domu, kjer je bilo poskrbljeno za zamenjavo strešne kritine, obnovo piramid, obnovo historične fasade, skupaj z balkoni. Za sanacijo fasade na Celjskem domu je MOC  iz proračuna zagotovila okoli 550.000 evrov.

Foto: MOC

MOC sedaj nadaljuje z obnovo dvorišča za Celjskim domom, prenavljajo kompletno komunalno infrastrukturo, umeščajo dvigalo namenjeno dostopu gibalno oviranih oseb do dvoran in lažjo dostavo oprema za prireditve. Vsa dela potekajo pod nadzorom Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije OE Celje, ki aktivno in konstruktivno bdi nad deli in sodeluje pri sanaciji kulturnega spomenika.

Energetsko pogodbeništvo ne pomeni zgolj enkratne investicije koncesionarja, ampak njegovo zagotavljanje predvidenih prihrankov in vzdrževanje vseh osmih objektov za celo dobo trajanja pogodbe, to je 15 let. Učinkovita raba energije v javnih stavbah dolgoročno pomeni manjši ogljični odtis, izboljšuje bivalno oziroma delovno okolje in omogoča prihranke pri vzdrževanju. V dveh letih po zaključku projekta pričakujemo za 1.828.483 kWh letnega prihranka končne energije, letno zmanjšanje porabe primarne energije za 2.256.000,60 kWh, letno povečanje proizvodne energije iz obnovljivih virov energije za 497.080,00 kWh in letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, izraženo v ekvivalentu CO2, za 445,78 ton.

Vir: MOC

M.I.