Celjski otroci dobili nove varne površine. Ministrstvo za okolje z Mestno občino Celje končali sanacijo vrtčevskih igrišč

Foto: Jasmina Spahalić

Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je ob zaključku sanacije igrišč vrtcev v Mestni občini Celje (MOC) obiskal vrtec Luna ter se seznanil s potekom in zaključkom sanacijskih del.

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je sanacijo onesnažene zemljine vrtcev v MOC začelo leta 2019 in od takrat so sanirana igrišča v sedmih vrtcih in igrišče na Savinjskem nabrežju. V letošnjem letu bo izvedena še sanacija vrtca Sonce, v letu 2023 pa sanacija zadnjih dveh vrtcev, in sicer vrtcev Čiračara in Gaberje. Skupni stroški sanacije vseh vrtcev bodo znašali okoli tri milijone evrov, sredstva pa so bila v celoti zagotovljena iz državnega proračuna.

V nagovoru je minister mag. Andrej Vizjak poudaril: »Govorimo o otrocih in prav je, da se igrajo v neoporečnem okolju. Sanacija okoljskih bremen je naloga države, še posebej tam, kjer ni mogoče s prstom pokazati na povzročitelja onesnaževanja. Ta koalicija si je kot prioritetno tako v tem mandatu kot v prihodnjem zadala sanacijo okoljskih bremen, ne samo v Celju, tudi mežiški dolini in širše.«

Začetek projekta sanacije seže v leto 2017 in 2018, ko je MOC, da bi omogočila varno igro otrok, zamenjala zemljino v dveh enotah Vrtca Tončke Čečeve, in sicer v enoti Hudinja in enoti Aljažev hrib. Za tak ukrep se je občina odločila na podlagi končnega poročila Kontrolnega monitoringa stanja tal na igriščih celjskih vrtcev, in iz katerega izhaja, da so z izjemo omenjenih igrišč na vseh ostalih presežene opozorilne ali kritične vrednostni kadmija, svinca in cinka. Na nekaterih igriščih je presežena tudi kritična vrednost za arzen.

Projekt sanacije je zaradi zahtevnosti in kompleksnosti nato prevzel MOP. Leta 2018 je najprej pripravil pravno podlago za sanacijo Celjskih vrtcev, in sicer z Uredbo za ugotavljanje stopnje preobremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi.

Ravnateljica vrtcev Anice Černejeve Vanja Krašovic je poudarila: »Veseli smo, da smo prišli do urejenega in varnega okolja za naše otroke. Hvala vsem, ki ste poskrbeli, da se lahko naši otroci igrajo v varnem okolju, še posebej ministrstvu, ki se je odločilo za tako velik poseg, da bo naše okolje ustrezno za otroke in vse nas, ki smo tukaj.«

Cilji za izboljšanje stanja okolja na območju vrtcev so:

  • znižati vrednosti arzena, svinca, kadmija in cinka v tleh na saniranih območjih otroških igrišč vrtcev pod mejne vrednosti, ki so določene s predpisom, ki ureja mejne, opozorilne in kritične imisijske vrednosti nevarnih snovi v tleh;
  • zmanjšati izpostavljenost otrok toksičnim kovinam v vrtcu;
  • preprečiti oziroma omejiti odlaganje in širjenje toksičnih kovin v okolje.

Navedeni cilji so in bodo doseženi z naslednjimi ukrepi za izboljšanje kakovosti tal:

  • zamenjava onesnažene zemljine,
  • ureditev novih zelenih površin,
  • rekultivacija otroškega igrišča,
  • varnostni ukrepi pri izvajanju odkopa in
  • izvajanjem monitoringa tal.

Trenutno poteka zbiranje ponudb za izvedbo javnega naročila za izdelavo projektne dokumentacije (PZI) za sanacijo zemljine v vrtcu Sonce. Enoti Čira čara in Gaberje bosta morali na sanacijo počakati, saj še vedno poteka usklajevanje med MOP in MOC o pristopu k izvedbi projekta sanacije. Največji zalogaj bo vrtec Gaberje, ki se nahaja na specifični lokaciji to je spomeniško zaščitenem območju.

Do sedaj je bilo iz proračuna Republike Slovenije za sanacijo osmih igrišč namenjenih 2.322.833 evrov. MOP ocenjuje, da bodo celotni stroški sanacije vseh vrtcev v MOC znašali okoli tri milijone evrov, kar bo v celoti zagotovljeno iz proračuna.

Avtor: Ministrstvo za okolje in prostor