Danes sta minister za notranje zadeve Aleš Hojs in predsednik Policijskega sindikata Slovenije Rok Cvetko podpisala Sporazum o razreševanju stavkovnih zahtev – s tem prenehajo stavkovne aktivnosti

Podpis sporazuma med ministrom za notranje zadeve in predsednikom Policijskega sindikata Slovenije | Avtor MNZ

Minister za notranje zadeve Aleš Hojs in predsednik Policijskega sindikata Slovenije (PSS) Rok Cvetko sta danes podpisala Sporazum o razreševanju stavkovnih zahtev. S podpisom sporazuma PSS preneha izvajati stavkovne aktivnosti. Stavka zaposlenih v Policiji pa se konča z uveljavitvijo in uporabo novele zakona in uredbe ter z izvršitvijo vseh ostalih določb sporazuma. Obe strani se strinjata, da so ostale stavkovne zahteve izpolnjene oziroma jih sindikat umika.

Minister Aleš Hojs je v izjavi za javnost izrazil zadovoljstvo, da so po nekaj mesecih prišli do končnega rezultata, torej do podpisa sporazuma s PSS: »To je bilo možno, ker smo držali besedo. Prvi dan, ko smo se začeli pogovarjati s sindikati, smo šli z odprtimi kartami. Povedali smo, kaj je mogoče in kaj ne, kaj bomo predlagali in česa ne. Od vsega začetka smo se držali naših besed. To je na partnerski strani zbudilo dovolj veliko mero zaupanja.«

Predsednik PSS Rok Cvetko je ob podpisu poudaril: »Stavkovni odbor PSS je soglasno ugotovil, da sporazum ustrezno naslavlja vse štiri stavkovne zahteve, ki smo jih vladi posredovali 22. decembra lani. Bistveno je, da dogovor v ničemer ne posega v že pridobljene pravice oziroma pravice na podlagi preteklih sporazumov in dogovorov niti ne v aktivna pogajanja o vzpostavitvi kariernega sistema v policiji.«

Predlog novele Zakona o organiziranosti in delu v policiji

S sporazumom se je Vlada Republike Slovenije zavezala, da bo najkasneje v 45 dneh v zakonodajni postopek vložila predlog novele Zakona o organiziranosti in delu v policiji, na podlagi katerega se bo uslužbencem policije in javnim uslužbencem ministrstva, ki izvajajo podporne naloge za policijo, plača zaradi povečanega obsega dela in zaradi posebnih obremenitev povečala do 20 odstotkov osnovne plače.

O konkretnem povišanju plač bo po uveljavitvi novele zakona odločila vlada na predlog ministra za notranje zadeve. V pogajanjih, ki jih je vodil državni sekretar Franc Kangler, je bilo dogovorjeno, da se bo povišala plača policistom, ki so imenovani v nazive:

– prvega in drugega kariernega razreda za 100 evrov bruto,

– tretjega kariernega razreda za 130 evrov bruto,

– četrtega kariernega razreda za 140 evrov bruto,

– petega kariernega razreda za 150 evrov bruto in

– strokovno tehničnim delavcem v policiji in javnim uslužbencem ministrstva, ki izvajajo podporne naloge za policijo, za 100 evrov bruto.

Vrednosti zneskov povečanja plače se enkrat letno uskladijo z rastjo cen življenjskih potrebščin.

Do zaključka zakonodajnega postopka se podaljša posebni vladni projekt, na podlagi katerega so uslužbenci policije in javni uslužbenci ministrstva, ki izvajajo podporne naloge za policijo, upravičeni do plačila delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela v višini od 5 do 12 odstotkov osnovne plače.

Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede

S podpisom se je vlada zavezala tudi, da bo v 45 dneh po podpisu sporazuma novelirala uredbo, ki ureja napredovanje javnih uslužbencev v plačne razrede tako, da se od vključno leta 2021 postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje za policiste izvede vsako leto na dan 15. novembra (trenutno se pogoje preverja na dan 31. marca). Javni uslužbenci v višji plačni razred napredujejo in pridobijo pravico do plače s 1. decembrom leta, v katerem so izpolnili pogoje za napredovanje v višji plačni razred.

Poleg tega bo v skladu s sporazumom Ministrstvo za notranje zadeve v 12 mesecih od podpisa sporazuma reprezentativna sindikata v Ministrstvu za notranje zadeve in Policiji povabilo k pogovorom o sklenitvi kolektivne pogodbe dejavnosti, ki bo veljala izključno za javne uslužbence Ministrstva za notranje zadeve in Policije.

Sprejemanje predpisov

Vlada se je s podpisom zavezala tudi, da bo vse predpise in splošne akte, ki vplivajo na delovna razmerja oziroma položaj javnih uslužbencev Ministrstva za notranje zadeve z organoma v sestavi, sprejemala izključno upoštevaje določbe veljavne zakonodaje, ki ureja uresničevanje socialnega partnerstva na področju delovnih razmerij, pri čemer si bo prizadevala doseči najvišjo možno stopnjo usklajenosti s PSS.

Z uveljavitvijo in uporabo novele Zakona o organiziranosti in delu v policiji in Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede ter z izvršitvijo vseh ostalih določb sporazuma bodo izpolnjene vse stavkovne zahteve in vsi dogovori iz že sklenjenih sporazumov, ki se nanašajo na plače in druge prejemke policistov. To ne velja za tiste zahteve in dogovore, glede katerih so na dan napovedi stavke že tekli postopki pred pristojnimi sodišči, in tiste, ki se na podlagi predhodnih sporazumov že izvajajo.

Ministrstvo za notranje zadeve