Z današnjim dnem, 23. september 2020 se začne uporabljati Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (v nadaljevanju ZDSMA) za prilagoditev spletišč, objavljenih pred 23. septembrom 2018; pred natanko enim letom pa se je ZDSMA začel uporabljati za spletišča, ki so nastala po 23. septembru 2018.

Enajstega maja 2018 je namreč začel veljati Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18). Namen navedenega zakona je, da se uredijo ukrepi za zagotovitev dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zavezancev po ZDSMA za vse uporabnike, zlasti za uporabnike z različnimi oblikami oviranosti. Ta zakon se uporablja za državne organe, organe samoupravnih lokalnih skupnosti in osebe javnega prava po zakonu, ki ureja javno naročanje (v nadaljevanju zavezanec).

Spletišča in mobilne aplikacije morajo izpolnjevati naslednje zahteve glede dostopnosti:

  1. informacije in uporabniški vmesniki morajo biti uporabnikom predstavljeni na načine, ki jih lahko zaznajo;
  2. zagotoviti je treba delujoče uporabniške vmesnike in navigacijo;
  3. informacije, povezane z uporabniškim vmesnikom, in njegovo delovanje morajo biti razumljivi;
  4. vsebina mora biti dovolj robustna, da jo je mogoče zanesljivo razlagati z različnimi uporabniškimi agenti, tudi s podpornimi tehnologijami, kar pomeni, da imajo uporabniki vedno dostop do vsebine, tudi z naprednimi tehnologijami.

Izpolnjevanje zahtev za svoja spletišča in mobilne aplikacije mora zagotavljati zavezanec.

V ZDSMA je določeno, da nadzor nad izvajanjem določb 5. do 8. člena tega zakona opravljajo inšpektorji za informacijsko družbo, to je inšpektorji Uprave Republike Slovenije za informacijsko varnost.

V primeru neupoštevanja določb ZDSMA določa, da pristojni inšpektor v prekrškovnem postopku z globo 200 do 2.000 eurov kaznuje odgovorno osebo zavezanca, če:

  1. ne zagotovi dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij v skladu s 5. členom tega zakona,
  2. ne izdela ocene nesorazmernega bremena iz 6. člena tega zakona,
  3. ne objavi izjave o dostopnosti v skladu s 7. členom tega zakona,
  4. ne zagotovi povezave za pošiljanje povratnih informacij iz prvega odstavka 8. člena tega zakona ali
  5. ne odgovori uporabniku v skladu z drugim odstavkom 8. člena tega zakona.

ZDSMA tudi določa, da sme pristojni inšpektor za prekrške iz tega zakona v hitrem postopku izreči globo tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe, določene s tem zakonom.

Glede na izredno perečo in aktualno problematika si bo URSIV prizadeval, da bodo spletišča zavezancev skladna z zahtevami glede dostopnosti, zato poziva vse zavezance, da v kolikor še niso izpolnili zahteve iz ZDSMA, da to storijo v čim krajšem času.

Vir: Uprava RS za informacijsko varnost