Dela za kolesarsko povezavo Celje – Laško – Zidani Most v polnem teku

V preteklih mesecih je bila pripravljena ustrezna projektna dokumentacija za kolesarsko povezavo DKP G17 Celje – Brežice. Projekt predvideva, da bo kolesarska povezava med Celjem in Laškim potekala večinoma po levi strani reke Savinje in je razdeljena na devet odsekov.
Podjetje Adriaplan d.o.o., ki ima sedež v Ajdovščini in Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo sta v sredini preteklega leta podpisala pogodbo za izgradnjo 6. in delno 7. odseka te kolesarske povezave. Tako se izvaja gradnja kolesarske povezave med Tremarjami in Rifengozdom v dolžini 2,4 kilometra, ki vključuje tudi izgradnjo brvi preko reke Savinje na levi breg. Izvajalec je do sedaj pripravil traso kolesarske poti po desnem bregu reke Savinje po kroni visokovodnega nasipa v Občini Celje. Prav tako je izvajalec pripravil gradbiščno pot do bodoče brvi, kjer je na obeh bregovih reke Savinje potrebno pripraviti temelje.
Bike, Bicycle, Path, Pavement, Sidewalk
Izvajalec v svojih objektih na Primorskem pripravlja tudi konstruktivne elemente brvi, ki jih bo na mestu postavitve nad reko Savinjo sestavil v celoto. Rok do katerega bi morala biti omenjena dela končana se izteče v poletnih mesecih tega leta.
Za nadaljevanje del bo Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo še v letošnjem letu razpisala dela za izvedbo kolesarske povezave med Celjem in Tremarjami, ki bo potekala po levem bregu reke Savinje po obstoječih asfaltnih površinah. Prav tako Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo vodi intenzivne pogovore in usklajevanja z lastniki zemljišč na preostalem delu 7. odseka, ki poteka po Občini Laško in se zaključi v Jagodičah pri regionalni državni cesti Štore – Lipa – Svetina – Laško. Razpisana bodo tudi dela prometne označitve  DKP G17 na odseku Laško – Zidani most in bo prometna označitev potekala po levem bregu reke Savinje po obstoječih poteh.
M.I.