Šesti protikoronski zakon – Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) – je med drugim prinesel tudi poenostavitev postopka obveščanja Inšpektorata za delo o nameravanem organiziranju dela na domu, in sicer z elektronskim obrazcem na portalu SPOT. Obrazec je na portalu SPOT na voljo od srede, 2. decembra 2020. ZIUOPDVE določa, da je pošiljanje obvestila o organiziranju dela na domu prek sistema SPOT (Slovenska poslovna točka) obvezno za delodajalce, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije.

Z vzpostavitvijo elektronskega obrazca je vlada odgovorila na pozive delodajalcev po poenostavitvi postopkov obveščanja o nameravanem organiziranju dela na domu. V postopku vzpostavitve nove elektronske storitve na portalu SPOT so sodelovali Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti in Inšpektorat za delo.

Delodajalec je dolžan o nameravanem organiziranju dela na domu, pred začetkom dela delavca, obvestiti inšpektorat za delo. ZIUOPDVE je določil tudi podatke, o katerih mora delodajalec obvestiti Inšpektorat za delo. V obvestilu mora tako navesti podatke o delodajalcu (naziv, naslov, matično številko in dejavnost, ki jo opravlja), podatke o delavcih, ki bodo opravljali delo na domu (osebno ime, naziv delovnega mesta oziroma vrsta dela, s kratkim opisom dela, ki ga bo opravljal delavec, delovna sredstva in delovna oprema, ki jo bo delavec uporabljal, predvideno obdobje trajanja in predvideni delež delovnega časa opravljanja dela na domu), opredeliti mora tudi morebitna tveganja za varnost in zdravje delavca pri opravljanju dela na domu. Ti podatki, prejeti prek sistema SPOT, bodo omogočili tudi ustreznejšo statistiko o delu na domu v Sloveniji.

Delodajalci – njihove odgovorne oziroma pooblaščene osebe – si morajo za oddajo obrazca predhodno urediti pooblastilo za oddajo. Obrazec pooblastila lahko delodajalec podpiše in ga v skenirani obliki oziroma v obliki čitljive fotografije pošlje na elektronski naslov točke SPOT (seznam s kontaktnimi podatki). Delodajalec si mora registrirati tudi SIPASS račun. Vlogo lahko potem odda za matično podjetje (poslovni subjekt) ali ločeno za vsako poslovno enoto, vendar mora to dosledno označiti na obrazcu za urejanje pooblastila. Če želi delodajalec hkrati prijaviti obsežnejši seznam delavcev, je na portalu SPOT ob vlogi na voljo excelova predloga, ki jo izpolni in ob oddaji pripne k vlogi. Podrobnejše informacije o postopku so na voljo na portalu SPOT na strani Napotitev delavca na delo na domu.

Delodajalcem, ki so letos že obvestili Inšpektorat za delo o organiziranju dela na domu, in se obdobje, na katerega se je obvestilo nanašalo, še ni izteklo, v tem trenutku ni treba ponovno poslati obvestila o delu na domu, novo obvestilo o nameravanem organiziranju dela na domu bodo morali poslati najkasneje z novim letom. Delodajalcem svetujejo, da v obvestilo vnesejo podatke za daljše časovno obdobje, tako da jim ne bo treba obrazca izpolnjevati vsak teden.

Kot delo na domu šteje delo, ki ga delavec opravlja na svojem domu ali v prostorih po svoji izbiri, ki so zunaj delovnih prostorov delodajalca. Za delo na domu šteje tudi delo na daljavo, ki ga delavec opravlja z uporabo informacijske tehnologije.

S pogodbo o zaposlitvi se delodajalec in delavec lahko dogovorita, da bo delavec na domu opravljal delo, ki sodi v dejavnost delodajalca ali ki je potrebno za opravljanje dejavnosti delodajalca za celotno trajanje ali le del delovnega časa delavca.

Če delodajalec ne obvesti inšpektorata za delo o nameravanem organiziranju dela na domu, je za to predpisana globa, prav tako je z vidika opravljanja dela na domu predvidena sankcija v primerih kršitev zagotavljanja varnih delovnih pogojev. Če je delo na domu škodljivo ali obstaja nevarnost, da postane škodljivo za delavce ali za življenjsko in delovno okolje, lahko inšpektor za delo prepove delo na domu.

Resorna ministra pozdravljata novo storitev na portalu SPOT, ki bo prispevala k poenostavitvi in poenotenju obveščanja o organiziranju dela na domu.

Minister Boštjan Koritnik je pohvalil odlično sodelovanje vseh, ki so bili vključeni v razvoj nove storitve ter izpostavil: “Na ministru za javno upravo smo v času epidemije covid-19 vzpostavili že vrsto elektronskih postopkov, s katerimi zmanjšujemo tako imenovano fizično poslovanje. Že spomladi smo uslužbencem v javnem sektorju omogočili delo na daljavo (na podlagi podpisane izjave ter dogovora z vodjem) ter e-registracijo delovnega časa na daljavo, novembra pa na eUpravi skupaj z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje vzpostavili nov, poenostavljen način pridobivanja potrdil o prestajanju karantene na domu za vse državljane. Skupaj z ostalimi resorji je vlada omogočila tudi poenostavljen sistem sporočanja o odsotnosti z dela zaradi varstva otrok ali pomoči šolarjem pri izobraževanju (višje sile), da bi čim bolj poenostavili administrativne postopke, pa smo pred kratkim na eUpravi vzpostavili tudi e-vročanje številnih uradnih dokumentov za vse državljane. Kot je bilo že večkrat poudarjeno je med učinkovitimi ukrepi za zmanjševanje stikov in širjenja okužb pomembno doprinesla uvedba elektronskega bolniškega lista (eBOL) v začetku leta 2020.”

Minister Cigler Kralj ob tem poziva vse delodajalce, da zaposlenim v čim večjem obsegu omogočijo delo na domu, saj se je izkazalo kot najbolj učinkovit ukrep z vidika zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu delavcev in za preprečevanje širjenj okužb. Na ta način se namreč preprečuje stike med opravljanjem delovnih nalog, v času malice, med prihodom na delo in odhodom z dela.

“Ministrstvo  je v šestem proti korona paketu odgovorilo na pozive delodajalcev po poenostavitvi postopkov prijav zaposlenih v okviru obveščanja o nameravanem organiziranju dela na domu z elektronskim obrazcem”, je ob tem poudaril ter se za poenostavitev ureditve dela na domu zavzel v okviru svoje programske prioritete odzivnega trga dela.

K izvajanju dela na domu je pozval tudi gospodarski minister Zdravko Počivalšek: “Z ukrepi za ohranjanje delovnih mest in socialnimi ukrepi za najbolj ranljive skupine, kakor tudi prilagajanjem na spremenjene razmere na trgu dela prek lajšanja dela na domu je vlada uspešno ohranila socialno stabilnost in kondicijo gospodarstva.”

Vir: Ministrstvo za javno upravo