Delničarjem Elektra Celje izplačilo dividend v višini 0,123 evrov bruto za delnico

Foto: Elektro Celje

Na 25. redni seji skupščine Elektra Celje, ki je potekala v sredo na sedežu družbe, so se delničarji seznanili s poslovanjem družbe v letu 2019 ter s poročili, prejemki članov organov vodenja in nadzora družbe Elektro Celje, s prejemki članov nadzornega sveta v času epidemije COVID-19, s politiko prejemkov in pravili o drugih pravicah predsednika uprave.

Na dnevnem redu so imeli delničarji tudi predloge o uporabi bilančnega dobička za leto 2019, o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za opravljeno delo v preteklem letu ter o povečanju osnovnega kapitala družbe. Prav tako je skupščina družbe potrdila spremembe statuta in izvolila mag. Miho Kerina za člana nadzornega sveta družbe Elektro Celje, predstavnika delničarjev, za štiriletno mandatno obdobje, z začetkom mandata 2. 9. 2020.

Delničarji so se na seji seznanili z revidiranim letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2019 z mnenjem revizorja, s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega poročila družbe Elektro Celje za leto 2019, revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine Elektro Celje za poslovno leto 2019, s prejemki članov organov vodenja in nadzora družbe Elektro Celje, s politiko prejemkov ter s pravili o drugih pravicah predsednika uprave.

Delničarji so sprejeli predlog, da se bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31. 12. 2019 v višini 2.934.604,85 EUR uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,123 EUR na delnico. Družba bo dividende izplačala 30. 9. 2020. Upravičenci do izplačila dividend so delničarji, vpisani v knjigo delničarjev, ki jo vodi KDD, na dan 29. 9. 2020.

Skupščina je potrdila in odobrila delo uprave in nadzornega sveta družbe v letu 2019 ter jima podelila razrešnico.

Skupščina je potrdila sklep, da se osnovni kapital družbe, ki na dan sprejema tega sklepa znaša 100.953.200,63 EUR, poveča iz sredstev družbe tako, da se v osnovni kapital preoblikujejo druge rezerve iz dobička v znesku 50.001.889,01 EUR tako, da osnovni kapital družbe po povečanju znaša 150.955.089,64 EUR. Osnovni kapital se poveča brez izdaje novih delnic tako, da je osnovni kapital družbe po povečanju razdeljen na 24.192.425 navadnih imenskih kosovnih delnic (oznaka ECEG). Zoper izglasovani sklep je predstavnik Društva Mali delničarji Slovenije napovedal izpodbojno tožbo.

Skupščina je izvolila mag. Miho Kerina za člana nadzornega sveta družbe Elektro Celje, predstavnika delničarjev, za štiriletno mandatno obdobje, z začetkom mandata 2. 9. 2020.

Vir: Elektro Celje