Družba Unior d.d. v letu 2017 presegla zadani poslovni načrt

V družbi Unior d.d. se lahko pohvalijo z zelo uspešnim letom 2017. Nadzorni svet družbe je namreč na svoji zadnji redni seji potrdil revidirano Letno poročilo 2017. Iz predmetnega letnega poročila izhaja, da je bilo gospodarsko okolje v tem letu na trgih in v dejavnosti , ki so za Unior d.d. ključni, izredno pozitivno in vzpodbudno, najbolj po letu 2008. Za Unior d.d. je to še toliko bolj pomemben podatek, saj 95 odstotkov svojih izdelkov izvozijo v 100 držav, med katerimi največji delež predstavljajo države zahodne Evrope.

Tej uspešnosti pripisujejo tudi dejstvo, da je izredna skupščina družbe Unior d.d. avgusta leta 2017 z več kot 99-imi odstotki prisotnih glasov delničarjev potrdila izčlenitev dejavnosti turizma v družbo Unitur d.o.o.. Tako je bila družba Unitur d.o.o. v sodni register vpisana 7. 11. 2017, pri čemer se z vidika obravnave računovodskih rezultatov šteje, da je Unitur d.o.o. izčlenjen s 1. 1. 2017. Računovodski podatki družbe Unior d.d. za leto 2017 zajemajo poslovanje programa Odkovki, programa Ročno orodje in programa Strojegradnja.
Leta 2017 so v družbi dosegli 165,3 milijona evrov eksterne prodaje, kar pomeni 9,9 odstotkov več kot v letu 2016 in 5,2 odstotkov več kot so za to leto načrtovali v družbi. To pomeni, da so na zaposlenega dosegli 35.295 evrov bruto dodane vrednosti, kar je 3,3, odstotka več kot v letu 2016 in 1,8 odstotka več od načrtov za leto 2017.  Izid iz poslovanja (EBIT) je v letu 2017 znašal 9,4 milijona evrov manj kot leto poprej in 4,1 odstotkov več od načrta za tekoče leto. Dosežen poslovni izid družbe Unior d.d., brez upoštevanja odloženih davkov, ki znašajo 7,6 milijona evrov, je boljši od doseženega poslovnega izida v letu 2016 za 0,8 milijona evrov. To pomeni, da je družba dosegla v letu 2017 za 11,5 odstotkov boljši poslovni izid kot v letu 2016 in s tem načrt za leto 2017 presegla za 11,4 odstotkov.
Vineyard, Sign, Symbol, Branch, Wine
V družbi se zavedajo, da tako uspešnega poslovanja ne bi bilo brez uspešno sklenjenega dogovora o refinanciranju obstoječih posojil, ki so ga dosegli decembra 2016. Z najetjem novih dolgoročnih posojil je družba odplačala stara posojila in s tem tudi zmanjšala število bank kreditodajalk, poenostavili so tudi postopke pridobivanja soglasij bank, dosegli stroškovno ugodnejše pogoje financiranja in  tako pridobili možnost nadaljnje v podjetja. Finančni odhodki iz naslova finančnih obveznosti so se v primerjavi z letom 2016 zmanjšali za 1,6 milijonov evrov, kar predstavlja 34,7 odstotno zmanjšanje in to je posledica znižanja obrestnih mer, ki so jih dosegli z bankami.
Družba Unior d.d. je v minulem letu zaposlovala 1793 ljudi, kar je za 17 več kot v letu 2016 in hkrati 32 manj kot so načrtovali za leto 2017. V Letnem poročilu 2017 so še zapisali, da se družba sooča s pomanjkanjem zaposlenih in to ne samo na deficitarnih področjih,  ampak na vseh področjih njihovega dela. Zaradi tega so morali primanjkljaj zaposlenih nadomeščati z rastjo produktivnosti, z nadurnim delom, po drugi strani pa so energije usmerili v nove dodatne aktivnosti za iskanje novih sodelavcev, tako da so kljub vsemu na novo zaposlili 169 oseb. Zaradi uspešnega poslovanja so v letu 2016 po treh letih namenili sredstva v investicije. Tako so za investicije leta 2016 namenili 9,2 milijona evrov, v letu 2017 pa 13,9 milijona evrov. Ker v letih 2013, 2014 in 2015 niso opravili novih investicij imajo največje težave v programu Odkovki, kjer se soočajo s pomanjkanjem kapacitet, velikimi stroški vzdrževanja in s prostorsko stisko.
 
M.I.