Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) podaljšala javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za nakup delnic družbe Terme Dobrna d.d.

Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) je dne 21. 3. 2018 na svoji spletni strani objavila javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za nakup delnic družbe Terme Dobrna d.d.. V odkup so ponudili 170.209 navadnih imenskih kosovnih delnic, kar predstavlja 24,58 % osnovnega kapitala družbe.

Delnice so izdane v nematerializirani obliki in so vpisane v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD d.d. z oznako ZDDG ter z ISIN kodo SI0031105369 ter so prosto prenosljive. DUTB tako prodaja 161.918 delnic, ki so v njihovi lasti, saj so jih vnovčili na podlagi zastavne pravice za poplačilo svojih terjatev v stečajnem postopku dolžnika Zvon Ena Holding, finančna družba d.d. – v stečaju. V paketu je še 8.291 delnic malih delničarjev.
Bills Money Euro Background Wealth Rich Mo
 
Ponudba, ki jo zainteresirani kupec želi oddati se mora nanašati izključno na celotni paket delnic, to je 170.209 delnic. Rok za oddajo zavezujočih ponudb so na DUTB-ju tako podaljšali do 18. 4. 2018 do 16. ure. Opozoriti je potrebno, da morajo vsi zainteresirani ponudniki do tega datuma na račun DUTB-ja plačati varščino v višini 20.000 evrov. V kolikor varščina do omenjenega datuma ni poravnana se ponudba ne šteje za popolno. Vplačana varščina se všteje v kupnino in ima po sklenitvi pogodbe o prodaji delnic značaj are. Vsi ponudniki morajo DUTB-ju sporočiti tudi transakcijski račun na katerega bo varščina v primeru neizbire lahko vrnjena.
Vsi, ki želijo oddati ponudbo morajo definirati ceno delnice, ki mora biti zaokrožena na dve decimalki in podana v evrih. Ponudniki morajo navesti tudi rok plačila v dnevih od sklenitve pogodbe o prodaji delnic. Oddana ponudba mora biti veljavna najmanj do 16. 5. 2018. Prodajalca bosta v roku 4-ih tednov po oddaji zavezujočih ponudb izbrala najugodnejšega ponudnika in z njim sklenila tudi pogodbo o prodaji delnic in to najkasneje do 16. 5. 2018.
 
M.I.