Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča čebelarje, da bosta v današnjem Uradnem listu objavljena dva nova javna razpisa, in sicer Sofinanciranje čebelarske opreme ter Racionalizacija sezonske selitve panjev.

Cilj ukrepa Tehnična pomoč čebelarjem – sofinanciranje čebelarske opreme je posodobitev čebelarske opreme, dvig konkurenčnosti čebelarjenja in dvig kakovosti čebeljih pridelkov. V okviru ukrepa se čebelarjem omogoča sofinanciranje nakupa nove čebelarske opreme. Skupna višina nepovratnih sredstev v okviru 2. javnega razpisa za ukrep sofinanciranje čebelarske opreme v letu 2020 znaša 145.000 eur.

V okviru 2. javnega razpisa za ukrep sofinanciranje čebelarske opreme v letu 2020 je glede na predhodni javni razpis, ki se je zaprl 31. 7. 2020, bistvena razlika v nekoliko omiljenih pogojih in poenostavitvi izvedbe ukrepa. V okviru tega javnega razpisa morajo stroški nakupa čebelarske opeme znašati najmanj 300 eur brez vštetega DDV.

Cilj ukrepa Racionalizacija sezonske selitve panjev je posodobitev sredstev za prevoz čebel na pašo in dvig konkurenčnosti čebelarjenja. V okviru ukrepa se čebelarjem omogoča sofinanciranje nakupa sredstev za prevoz čebel na pašo. Skupna višina nepovratnih sredstev v okviru 2. javnega razpisa za ukrep racionalizacija sezonske selitve panjev v letu 2020 znaša 18.000 eur.

Rok za oddajo vlog pri obeh dveh javnih razpisih začne teči v sredo, 26. 8. 2020, s pričetkom ob 9. uri, in traja do zaprtja javnega razpisa oziroma do 4. 9. 2020.

Vlagatelji so čebelarji, ki opravljajo čebelarsko dejavnost na ozemlju Slovenije ter izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev sredstev, opredeljene v javnem razpisu.

Dodatne informacije o javnih razpisih najdete na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano  in Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) oziroma na telefonski številki ARSKTRP: 01/580 77 92. Vprašanja pa lahko zainteresirani čebelarji posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov [email protected].