Dvig cen pomoči na domu v Domu ob Savinji posledica spremembe plačilne politike z letom 2020

Foto: Dom ob Savinji

S spremembo minimalne plače v letu 2020 ter zakonom in predpisi, ki določajo, da se dodatki ne smejo vštevati v minimalno plačo so tudi v Domu ob Savinji primorani dvigniti cene storitve pomoči na domu.

V Domu ob Savinji so pojasnili, da so se morali za ukrep dviga cene storitve pomoči na domu odločiti tudi zaradi višjega strošeka dela zaradi napredovanj zaposlenih, ki so pridobili pravico do izplačila višje plače zaradi napredovanja v višji plačni razred s 01.12.2019, regres za letni dopust za leto 2020 v višini minimalne plače in višino regresa za prehrano med delom od 01.07.2019 v znesku 3,97 €. Na višjo ceno omenjene pomoči vpliva tudi višji dodatek za nedeljsko in praznično delo, ki pripada zaposlenim od 01.09.2019, saj se je dodatek za delo v nedeljo povišal iz 75% na 90 % in dodatek za praznično delo se je povišal iz 90% na 120%.

Na naše vprašanje kaj takšna podražitev pomeni za osebe, ki to obliko pomoči potrebujejo so nam v Domu ob Savinji odgovorili: “V Mestni občini Celje, Občini Štore, Občini Vojnik in Občini Dobrna, kjer kot izvajalci storitve pomoč družini na domu ponujamo storitev pomoč družini na domu si skupno prizadevamo, da bi bila storitev čim bolj finančno dostopna vsem starostnikom, ki pomoč na domu potrebujejo. Dvig cene lahko vpliva na odločitev starostnikov o zmanjšanem obsegu ur pomoči, vendar vse starostnike, ki že prejemajo pomoč na domu pri obveščanju o spremembi, zvišanju cene kot tudi neposredno pri obiskih na domu informiramo o možnosti uveljavljanja oprostitev plačila. Starostniki, ki sami ne zmorejo kriti stroškov storitve, lahko na pristojnem centru za socialno delo vložijo vlogo za uveljavljanje pravice do oprostitve plačila socialno varstvene storitve pomoči na domu. Z veseljem jim tudi pomagamo pri uveljavitvi te možnosti. Na ta način je storitev omogočena tudi starostnikom z nižjimi prejemki, ki sami v celoti stroškov storitve ne bi mogli kriti.”