Elektro Celje d.d. pospešeno posodablja svoje objekte ter omogoča priključitev novim odjemalcem

Družba Elektro Celje d.d. si prizadeva za skrbno dobavo električne energije njihovim odjemalcem, ki mora biti zanesljiva in kakovostna. Zaradi tega dnevno obnavljajo njihovo omrežje ter gradijo nove elektroenergetske objekte in vode, s katerimi lahko poskrbijo za odpravo slabih napetostnih razmer in hkrati omogočijo priključitev novim odjemalcem.
Da lahko odjemalcem zagotovijo kakovostno napajanje z električno energijo je zelo pomembno, da Elektro Celje d.d. vlaga v izgradnjo novih srednje in nizko napetostnih objektov kot so daljnovodi, kablovodi, transformatorske postaje in samo električno omrežje. Na spletni strani družbe so navedli vse pomembne investicije, ki so jih izvedli v obdobju med avgustom 2017 in marcem 2018.
Industry, Performance, Sky, Technology
 
Tako je družba Elektro Celje d.d. zgradila kablovod  Lipoglav – Tičevo zaradi povečanja obratovalne zanesljivosti daljnovoda 20 kV Šentvid in daljnovoda 20 kV Šmarje. Povezavo so tako izvedli med daljnovodom za TP Tičevo, ki je priključen na omrežje napajano iz RTP Šentjur in med daljnovodom TP Lipoglav, ki je napajan iz RTP Rogaška Slatina. Dolžina kablovoda znaša 2.150 metrov.  Drugo investicijo so izpeljali zaradi predvidenega prostorskega načrtovanja v okolici Šmartinskega jezera. Tako so zgradili transformatorsko postajo Runtule, ki bo omogočala priključevanje novih porabnikov v naselju Runtole, hkrati je bil zgrajen tudi nov kablovod v dolžini 960 metrov. Novi kablovodi so bili zgrajeni tudi na območju RTP Lava – TP Lava – TP Cink – TP Gozdno gospodarstvo v skupni dolžini 970 metrov. Kablovod TP Nadzorništvo Šmarje – RP Podplat v dolžini 900 metrov  bo zagotavljal obratovalno zanesljivost TP Nadzorništvo Šmarje, ki napaja odjemalce na območju Obrtniške ulice v Šmarju pri Jelšah.
V okviru obnove lokalne ceste Debro – Zavrate in sprostitve zemljišč pod obstoječimi daljnovodi, so v Elektru Celje d.d. obstoječe daljnovode kablirali, namesto dotrajane jamborske transformatorske postaje Rečica pa so v neposredni bližini zgradili novo transformatorsko postajo. Nova transformatorska postaja Rečica napaja z električno energijo iste odjemalce, ki so se napajali iz stare transformatorske postaje. Dolžina kablovodov v tem primeru znaša 6.450 metrov.
Kot smo že omenili je teh investicij, ki jih je izvedla družba Elektro Celje d.d. kar precej in so hkrati vse opisane na njihovi spletni strani.
 
M.I.