Energetiki Celje vlada podelila koncesijo za sežiganje komunalnih odpadkov še za pet let

Foto: Energetika Celje

Vlada je na ponedeljkovi seji izdala odločbo, s katero se koncesija za storitev sežiganja komunalnih odpadkov na območju občin Savinjske regije, podeljena družbi Energetika Celje d. o. o., podaljša za pet let, in sicer do 29. avgusta 2028.

Družba Energetika Celje javno podjetje d. o. o. je koncesionar za izvajanje obvezne državne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov na območju občin Savinjske regije. Koncesijska pogodba je sklenjena do 29. avgusta 2023.

Ministrstvo za okolje in prostor je 21. maja 2021 s strani koncesionarja prejelo predlog za podaljšanje koncesijske pogodbe na objektu termične obdelave (Toplarna Celje). Na podlagi Uredbe o načinu, predmetu in pogojih opravljanja obvezne državne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov na območju občin Savinjske regije in Koncesijske pogodbe za storitev sežiganja (termično obdelavo) komunalnih odpadkov na območju občin Savinjske regije lahko koncedent podaljša koncesijo za pet let, če koncesionar v roku osmih mesecev pred prenehanjem veljavnosti koncesijske pogodbe pisno predlaga koncedentu podaljšanje koncesijske pogodbe.

Ministrstvo za okolje in prostor je preverilo, ali koncesionar izpolnjuje pogoje iz Uredbe in ugotovilo, da so izpolnjeni zahtevani pogoji za podaljšanje koncesijske pogodbe. V skladu z Uredbo se tako koncesijska pogodba podaljša za pet let.

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor