Energetska sanacija objektov in plinifikacija v občini Šmarje pri Jelšah uspešno izvedena

Foto: Občina Šmarje pri Jelšah

V občini Šmarje pri Jelšah so bogatejši za energetsko obnovo sedmih in tehnološko energetsko prenovo dveh objektov. Zaključili so tudi prvo fazo plinifikacije v občini, v kateri je bilo zgrajenih okoli 6000 metrov plinovoda in 40 priključkov.

Občina Šmarje pri Jelšah je julija 2017 objavila javni razpis na katerem so podelili koncesijo  za izvedbo projekta »Energetska sanacija javnih objektov v lasti Občine Šmarje pri Jelšah«. V mesecu maju leta 2018 so kot koncesionarja na občini izbrali družbo Petrol iz Ljubljane, občina pa se je v istem času prijavila na razpis za pridobitev kohezijskih sredstev.

V mesecu juliju 2018 so s strani Ministrstva za infrastrukturo dobili sklep ob odobritvi nepovratnih finančnih sredstev. Projekt so razdelili na dva sklopa, odvisno od tega ali je objekt potreboval tehnološko energetsko obnovo ali energetsko obnovo v celoti. Celotne energetske obnove so bili deležne podružnične osnovne šole Šentvid, Mestinje, Sveti Štefan in Zibika, stara šola, centralna osnovna šola ter zdravstveni dom.

Foto: Občina Šmarje pri Jelšah

Ti objekti imajo sedaj prenovljene fasade, vgrajene toplotne izolacije na podstrešju oz. strehah, novo stavbno pohištvo in zunanja senčila. Poskrbeli so tudi za enakomerno, optimalno dobavo toplote, razsvetljavo pa so posodobili z vgradnjo energetsko učinkovitih LED svetlobnih izvorov. Za obnovljene objekte so vzpostavili tudi sistem energetskega upravljanja, preko katerega so zagotovljeni prihranki energije.

Foto: Občina Šmarje pri Jelšah

Objekta knjižnice in športne dvorane pri osnovni šoli sta bila deležna tehnološke energetske sanacije. Objekt knjižnice je dobil novo kotlovnico na zemeljski plin, v športni dvorani pa je bila sanirana toplotna postaja in dosedanja energetsko neučinkovita razsvetljava.

Vrednost investicije je znašala nekaj več kot 1.910.000 evrov, pri tem je družba Petrol investirala 960.000 evrov, občina 299.000 evrov iz kohezijskega sklada pa je bilo pridobljenih 730.000 evrov. Družba je dobila koncesijo za obdobje 15. let. Pogodbeni prihranki toplote naj bi znašali 462.000 kWh in skoraj 100 ton CO2. V celoti energetsko obnovljeni objekti bi naj prihranili okoli 30 % energije, tehnološko sanirana objekta pa 25 % energije.

Plinifikacija v občini Šmarje pri Jelšah

Koncesijska pogodba za izvajanje lokalne gospodarske javne službe operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina na območju občine Šmarje pri Jelšah je bila podpisana 27. 2. 2018. Družba Petrol se je s pogodbo obvezala, da bo prvo fazo plinifikacije zaključila v dveh mesecih po pridobitvi gradbenega dovoljenja. Pridobivanje gradbenega dovoljenja se je zavleklo v prve mesece leta 2019, saj je moral izvajalec del pridobiti služnosti za vse parcele, po katerih poteka plinovod, in soglasja. Zaradi vsega naštetega je družba Petrol z deli lahko pričela v mesecu maju letošnjega leta in dela zaključila v manj kot dveh mesecih.

Distribucijski plinovod za občino Šmarje pri Jelšah je na prenosno omrežje priključen preko merilno regulacijske postaje, ki jo je za ta namen v naselju Dvor postavila družba Plinovodi. Plinovod poteka naprej preko naselja Dvor proti Šmarju (en krak proti osnovni šoli in drugi proti središču naselja). Skupaj s priključnimi plinovodi do objektov je bilo zgrajeno blizu 6000 metrov plinovoda in okoli 40 priključkov.

Prvi odjemalci se že priključujejo na distribucijski plinovod, med njimi so občinski objekti, predvsem tisti, kjer je Petrol skoraj sočasno z izvedbo plinifikacije izvajal tudi energetsko sanacijo objektov in kot glavni energetski vir predvidel zemeljski plin. Ta je ekološko in cenovno zelo ugoden energent.

Družba Petrol je predvidela, da bi v prvem letu (celotnem letu – torej 2020) distribuirali 400.000 m3 plina, v naslednjih petih letih pa dosegli končno maksimalno distribucijo 720.000 m3 plina. Glede na odziv potencialnih uporabnikov pričakujejo, da bodo te količine ne samo dosegli, temveč po vsej verjetnosti tudi presegli.

Foto: Občina Šmarje pri Jelšah
Foto: Občina Šmarje pri Jelšah

M.I.