Danes je Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije Covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) vsem upokojencem s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji katerih pokojnine so v višini 700 evrov ali manj, izplačal enkratni solidarnostni dodatek.

Enkratno pomoč je prejelo 302.224 upokojencev, v skupnem znesku 66.442.658,49 evrov.

Višina enkratnega solidarnostnega dodatka je odvisna od višine pokojnine in sicer so:

–     enkratno izplačilo v višini 300 eurov prejeli upokojenci, ki prejemajo pokojnino do višine 500 eurov,

–     enkratno izplačilo v višini 230 eurov prejeli upokojenci, ki prejemajo pokojnino v višini od 500,01 eurov do 600 eurov,

–     enkratno izplačilo v višini 130 eurov prejeli upokojenci, ki prejemajo pokojnino v višini od 600,01 eurov do 700 eurov.

Poleg upokojencev so v enakih višinah do dodatka upravičeni še prejemniki invalidskih nadomestil, ki so brezposelne osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, če njihovo nadomestilo znaša 700 evrov ali manj. Enkratni solidarnostni dodatek za upokojence so prejeli tudi tisti zavarovanci, ki so bili v obvezno zavarovanje vključeni za ožji obseg pravic. Prav tako so ga prejeli tudi tisti, ki so bili upokojeni na podlagi Zakona o starostnem zavarovanju kmetov, in prejemniki dodatka k tuji pokojnini.

Sredstva za izplačilo v višini 66.442.658,49 evrov za izplačilo solidarnostnega dodatka, bo zavodu zagotovil državni proračun.

Enkratni solidarnostni dodatek za prejemnike denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka

Državni zbor je 28. 4. 2020 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A), ki v 15. členu med drugim določa, da so upravičenci do enkratnega solidarnostnega dodatka prejemniki denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka. Po objavi zakona v uradnem listu in začetku veljave bodo začeli s postopkom izplačil.

Dodatek bo prejemnikom denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka v višini 150 evrov izplačan v mesecu maju.

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti