Finančni načrt Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije potrjen

Vlada Republike Slovenije je na 167. seji potrdila proračun Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 2018.
Predlog proračuna za leto 2018 temelji na noveliranih projekcijah makroekonomskih gibanj Urada republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj v letu 2017. Ta izhodišča se razlikujejo od projekcij, ki so bila podlaga za pripravo Sprememb finančnega načrta  zavoda za leto 2017, zato je zavod pripravil novo oceno realizacije prihodkov in odhodkov, ki bodo nastali do konca leta 2017. Na tej podlagi pa je zavod nato pripravil Finančni načrt za leto 2018.

Je pa moral zavod pri pripravi finančnega načrta za leto 2018 upoštevati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2E), ki določa, da se bo pokojninska doba, ki so jo zavarovanci do vključno 31. 12. 2012 pridobili s prostovoljnim vstopom v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, upoštevala kot pokojninska doba brez dokupa.

S potrditvijo finančnega načrta zavoda je Vlada RS potrdila tudi, da se bodo pokojnine v letošnjem letu dvakrat uskladile. Prva uskladitev se bo zgodila meseca februarja 2018 za 2,2%, druga uskladitev pa bo v mesecu aprilu v višini 1,1%. Potrebno pa je poudariti, da se letos ne bo zgodila uskladitev socialnih transferjev – dodatka za pomoč in postrežnino.
V finančnem načrtu zavod načrtuje, da bi se naj za 1,1% povečalo število uživalcev pokojnin, zaradi tega bodo odhodki z naslova pokojnin višji za 4,5% v primerjavi z ocenami za leto 2017. Prav tako pa bi se naj povečali odhodki iz naslova socialnih transferjev v višini 4,2%. To povišanje gre na račun višjih sredstev za izplačilo letnega dodatka ter dodatka za pomoč in postrežnino.
S potrjenim finančnim načrtom za leto 2018 pa je zavod zagotovil, da bo tudi letos večini uživalcem iz naslova pokojnin in iz naslova nadomestila iz zdravstvenega zavarovanja dne 31. 7. 2018 izplačan letni dodatek. Višina letnega dodatka za uživalce pokojnin je razdeljena v pet razredov. Upokojenci s pokojnino do 450,00 evrov bodo prejeli  letni dodatek v višini 410,00 evrov, upokojenci s pokojninami med 450,01 evrov in 550,00 evrov bodo prejeli letni dodatek v višini 270,00 evrov. Vsi, ki prejemajo pokojnine v višini med 550,01 evrov in 650,00 evrov bodo prejeli letni dodatek v višini 210,00 evrov, upokojenci katerih pokojnina znaša med 650,01 evrov in 780,00 evrov, bodo prejeli izplačilo letnega dodatka v višini 160,00 evrov, vsi, ki prejemajo pokojnine višje od 780,00 evrov pa bodo prejeli 100,00 evrov letnega dodatka.

Uživalcem nadomestila iz invalidskega zavarovanja pa bo letni dodatek izplačan v višini 210,00 evrov vsem, ki prejemajo mesečno do 650,00 evrov. 160 evrov letnega dodatka bodo prejeli vsi, ki prejemajo nadomestilo v višini med 650,01 evrov in 780,00 evrov, vsi, ki prejemajo več kot 780,00 evrov nadomestila bodo upravičeni do 100,00 evrov letnega dodatka.
Vsi, ki se bodo upokojili ali pridobili pravico do nadomestila iz invalidskega zavarovanja po mesecu juliju letos, se bo letni dodatek izplačal v sorazmernem delu.
M.I.