Gradbena inšpekcija v šestih mesecih odkrila 145 nedovoljenih objektov

Slika je simbolična. (Foto: pixabay.com)

Gradbena inšpekcija Inšpektorata RS za okolje in prostor (IRSOP) je od februarja do septembra, v akciji nadzorov preverjala, ali imajo objekti, na katere so opozorili prijavitelji, gradbeno dovoljenje in če, ali je gradnja skladna z izdanim gradbenim dovoljenjem. Prav tako so bili preverjeni nevarni objekti. Odkrili so kar 145 nedovoljenih objektov.

Akcija je bila usmerjena v odkrivanje nedovoljenih gradenj predvsem zahtevnih in manj zahtevnih objektov, katerih nadzor je v širšem interesu. Sodelovalo je 58 gradbenih inšpektorjev. Uvedli so 365 upravnih in šest prekrškovnih postopkov, znotraj katerih so opravili kar 558 inšpekcijskih nadzorov. Do 20. septembra 2021 so odločili v 228 zadevah. V 91 zadevah, v katerih nepravilnosti niso bile ugotovljene oziroma so bile v času, ko je potekala akcija, že odpravljene so postopke ustavili. V 18 zadevah je bilo na zapisnik ugotovljeno, da je inšpekcijski zavezanec sam izvršil odločbo, v enem primeru pa je bilo na zapisnik ugotovljeno, da je bil objekt legaliziran.

Stanje na terenu se v primerjavi s prejšnjimi leti ni izboljšalo.

V sklopu akcije je bilo do sedaj odkritih 145 nedovoljenih objektov. Izdanih je bilo 155 inšpekcijskih odločb, in sicer za 107 nelegalne objekte, 11 za neskladne objekte, 27 odločb, pa je bilo izdanih v povezavi z nevarnimi objekti ter 10 ostalih odločb.

Gradbeni inšpektorji so z odločbami odredili:

  • ustavitev gradenj ter odstranitev objektov oziroma uskladitev z izdanim gradbenim dovoljenjem,
  • prepoved uporabe objektov do izdaje uporabnega dovoljenja oziroma novega gradbenega dovoljenja,
  • roke za izvedbo izrečenih  ukrepov,
  • za nevarne objekte pa so bile odrejene takojšnje prepovedi uporabe objektov in rok za njihovo odstranitev oziroma zavarovanje,
  • dve odločbi sta bili izdani zaradi ugotovitev kršitev prijave začetka gradnje in izpolnjevanja bistvenih zahtev.

V sedmih primerih, ko so ugotovili lažje nepravilnosti, so inšpektorji odredili rok za njihovo odpravo z opozorilom na zapisnik.

V sklopu akcije je bilo uvedenih tudi šest prekrškovnih postopkov. Izdani sta bili dve odločbi o prekršku z globo 6 tisoč eurov. V štirih prekrškovnih zadevah še ni bilo odločeno. Tudi v upravnih postopki še ni bilo odločeno v 137 zadevah, saj še niso bili pridobljeni vsi podatki, na podlagi katerih bi lahko ugotovili dejansko stanje, a že podatek, da je 63,6 odstotkov od do sedaj preverjenih objektov nedovoljenih objektov kaže, da stanje na terenu, v primerjavi s prejšnjimi leti, ni izboljšalo.

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor