Gradbena inšpekcija ugotovila, da več kot 40 % preverjenih gradenj nedovoljenih

Slika je simbolična. (Foto: pixabay.com)

Gradbena inšpekcija Inšpektorata za okolje in prostor (IRSOP) je za letošnje leto načrtovala dve akciji nadzora, usmerjeni v odkrivanje nedovoljenih gradenj. Akcija nadzora objektov za katere je inšpektorat dobil pobudo za izvedbo nadzora je še v teku. Akcija, v kateri so gradbeni inšpektorji z rednimi pregledi območij, ki jih nadzirajo, preverjali ali imajo objekti v gradnji, pridobljeno gradbeno dovoljenje, pa je zaključena.

Akcija je bila prvenstveno usmerjena v nadzora objektov v gradnji, pretežno na zavarovanih območjih in ne v že zgrajene in vseljene objekte. V primerih, ko so inšpektorji ugotovili, da je gradnja dovoljena, so preverjali tudi skladnost objekta z izdanim gradbenim dovoljenjem.

V akciji je sodelovalo 39 gradbenih inšpektorjev IRSOP. Od 100 načrtovanih inšpekcijskih pregledov oziroma nadzorov, je bilo uvedenih 143 postopkov, od teh 133 upravnih inšpekcijskih in 10 prekrškovnih postopkov. Opravljenih je bilo 220 inšpekcijskih rednih pregledov.

V akciji preprečevanja nedovoljenih objektov je bilo do 17. avgusta, od skupno uvedenih 133, zaključenih 80 upravnih postopkov. V 41 obravnavanih zadevah, kjer nepravilnosti niso bile ugotovljene oziroma so bile v času, ko je potekala akcija že odpravljene, pa so postopke ustavili. V zadevah, kjer so odkrili nepravilnosti, so izdali 49 upravnih inšpekcijskih odločb in 7 prekrškovnih odločb.

  • Odločbe so bile izdane za 34 nedovoljenih objektov (19 nelegalnih, 9 neskladnih in 6 nevarnih objektov, za katere so bile odrejene takojšnje prepovedi uporabe objektov in rok za njihovo odstranitev oziroma zavarovanje);
  • 12 odločb je bilo izdanih zaradi ugotovljenih nepravilnostmi pri sami gradnji (nepopolna označitev gradbišča s tablo in neograditev in nezavarovanje gradbišča pred začetkom del v skladu z načrtom organizacije ureditve gradbišča);
  • 2 odločbi sta bili izdani v zvezi z izvajanjem gradnje brez prijave oziroma brez popolne prijave začetka gradnje;
  • 1 odločba je bila izdana zaradi neskladne uporabe objekta;
  • izdana je bila tudi prekrškovna odločba z izrečenim opominom;
  • 4 odločbe o prekršku v višini izrečene globe 27 tisoč eurov in
  • 2 plačilna naloga v višini izrečene globe 2.500 eurov.

V primeru ugotovljenih lažjih nepravilnosti je bil zavezancem v treh primerih odrejen rok za njihovo odpravo z opozorilom, da v kolikor nepravilnosti ne bodo odpravljene v navedenem roku, bodo izrečeni drugi ukrepi v skladu z GZ.

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor