Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse upravičence, da je v današnjem Uradnem listu objavilo dva javna razpisa, in sicer za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2020 in Ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2020.

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev za javni razpis za Ukrep I znaša do 15.000 evrov, okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev za javni razpis za Ukrep II pa znaša do 100.000 evrov.

Predmet podpore javnih razpisov je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, zaradi nepredvidljivega škodnega dogodka na kmetijskem gospodarstvu.

Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu in traja vse do zaprtja javnega razpisa, ki bo objavljen na osrednjem spletnem mestu državne uprave GOV.SI.

Več informacij o javnem razpisu po objavi v Uradnem listu RS:

  • na osrednjem spletnem mestu državne uprave GOV.SI
  • na spletni strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja
  • na telefonski številki ARSKTRP: 01/580-77-92 od ponedeljka do četrtka od 8.00 do 15.00 ure in v petek od 8.00 do 14.00 ure,
  • po elektronski pošti na naslov [email protected].

Vir: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja in Kmetijstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano