Kaj naj bi državljanom prinesla reorganizacija centrov za socialno delo?

Na Centru socialno delo Celje so objavili dokument, v katerem so navedli pomembne spremembe, ki jih bo prinesla reorganizacija centrov za socialno delo. Dokument so poimenovali »Reorganizacija centrov za socialno delo: Na teren, bližje k ljudem«.

Na svoji spletni strani Center za socialno delo Celje navaja, da socialna problematika, stiske in težave ljudi zahtevajo strokovno, hitro in učinkovito pomoč. Na centru se zavedajo tudi, da za primerno obravnavo potrebujejo sodoben, strokoven in učinkovit sistem socialnega varstva in zato želijo z reorganizacijo centrov za socialno delo odpraviti določene slabosti in pomanjkljivosti trenutne ureditve. Kot navajajo, bodo z reorganizacijo centrov za socialno delo uvedene tri pomembne spremembe: uvedli bodo informativni izračun, socialno aktivacijo in novo organizacijsko strukturo. Spremembe bi naj prinesle koristi predvsem uporabnikom storitev centrov za socialno delo po vsej Sloveniji.
Nadalje navajajo, da se bo z informativnim izračunom povečala transparentnost odločanja o pravicah iz javnih sredstev.  S tem ukrepom bodo upravičenci do pravic in subvencij že pred koncem postopka obveščeni o podatkih, s katerimi razpolaga center za socialno delo in o višini pravice ali subvencije. To bo postala začasna odločba, ki se bo v primeru strinjanja uporabnika spremenila v končno odločbo. S to spremembo se bodo vsi informativni izračuni za letne pravice iz javnih sredstev izdajali avtomatično enkrat letno. Tako bo moral uporabnik podati vlogo samo za prvo uveljavljanje pravice, na primer ob rojstvu otroka. V nadaljevanju bo sistem avtomatično sam enkrat letno preveril izpolnjevanje pogojev za nadaljnje prejemanje pravice. Informativni izračuni se bodo pričeli izdajati z dnem 1. 1. 2019, ko strankam za nadaljnje prejemanje letne pravice ne bo potrebno več oddajati vlog. Od navedenega datuma bo center za socialno delo dolžan sam po uradni dolžnosti izvesti preverjanje tistih letnih pravic, ki se iztečejo v konkretnem mesecu.
Kot navajajo, se bo z reorganizacijo centrov za socialno delo pristopilo tudi k celovitemu pristopu socialne aktivacije, ki bo poskrbela za problematiko dolgotrajno brezposelnih oseb in dolgotrajnih prejemnikov denarne socialne pomoči. S tem ukrepom želijo te osebe podpreti pri njihovi reaktivaciji, integraciji v različne družbene sisteme ter jih posledično vključiti tako na primarni, sekundarni in terciarni trg dela. Osebo, ki jo bodo vključili v socialno aktivacijo bodo vseskozi usmerjali in motivirali, da jo bodo lahko socialno aktivirali. Tako se bo po besedah Centra za socialno delo Celje poskrbelo za večjo socialno vključenost in zmanjšanje tveganja revščine prejemnikov denarne socialne pomoči in drugih izključenih ljudi. V petih letih želijo v sistem vključiti 12.500 oseb. Projekt bosta sofinancirali Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada in bo potekal do dne 31. 12. 2022.
People Homeless Male Street Poverty Social
Tretji ukrep, ki ga obljubljajo z reorganizacijo je nova organizacijska struktura centrov za socialno delo. S tem naj bi izboljšali njihovo dostopnost in povečali kakovost storitev za uporabnike. Tako se bi naj sprostilo delovanje centrov za socialno delo in poenostavili bi se naj upravni postopki. S tem se ustanavlja 16 novih centrov za socialno delo in se iz obstoječih 62.-ih centrov za socialno delo oblikuje 63 enot centrov za socialno delo. Tako bi naj zaposleni imeli več časa za terensko delo, saj bodo posamične enote centrov za socialno delo razbremenjene administrativno upravnih postopkov. Tako bo sedaj organizirana skupna splošna služba, služba za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev in skupna strokovna služba. Enote centrov bodo po novem delovale kot vstopna točka za vse pravice uporabnikov in bodo še naprej izvajale strokovne naloge, socialno varstvene storitve, javna pooblastila in različne socialno varstvene programe.
Na centru za socialno delo Celje zagotavljajo, da se bo s to reorganizacijo izboljšala krajevna in časovna dostopnost, tako da bodo storitve postale uporabnikom prijaznejše.

Tako bodo centri za socialno delo v skladu z reorganizacijo zaživeli s 1. 10. 2018, ko bomo dejansko videli kako uspešna bo reorganizacija in če se bo izpolnil njihov slogan »Na teren, bližje ljudem«.

 
M.I.