V mesecu marcu, natančneje 22. 3. 2019 je bil na spletni strani Občine Šentjur objavljen Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov, ki jih bo v letu 2019 sofinancirala Občina Šentjur.

V razpisu je pod točko B predvideno sofinanciranje Programov kulturnih društev in Zveze kulturnih društev. Da bi se denar med kulturna društva kar najbolj pravično razdelil Zveza kulturnih društev Šentjur sprejme merila po katerih se denar razporedi med društvi v občini. Tako so letos v zvezi določili, da po 15. členu Meril za dodelitev sredstev za dejavnost ljubiteljske kulture pihalnemu orkestru sofinancirajo nabavo opreme v višini 80 % letnega programa dela, ki ne more presegati 20 % celotnih sredstev razpisanih za ljubiteljsko kulturo. V merilih so še zapisali, da v kolikor 20 % celotnih sredstev razpisanih za ljubiteljsko kulturo znaša več kot 17.000 evrov, je 80 % letnega programa omejenih z zneskom 17.000 evrov. Po 16. členu Meril za delitev sredstev za dejavnost ljubiteljske kulture začnejo merila veljati, ko jih na predlog UO Zveze kulturnih društev Šentjur potrdi pristojna občinska komisija. Za spremembo meril velja enak postopek kot za sprejem.

Upravni odbor Zveze kulturnih društev je svoja Merila za delitev sredstev za dejavnost ljubiteljske kulture sprejel 4. 3. 2019. Pristojna občinska komisija nekaj dni zatem poprej navedenih meril naj ne bi potrdila na svoji seji dne 21.03.2019, ampak nadaljnji dogodki gredo v smeri, kjer se pojavi vprašanje ali naj bi župan podlegel določenim pritiskom in zgoraj omenjena merila spremenil v korist nekaterih posameznikov?

Iz naših zanesljivih virov smo izvedeli, da naj bi določeni posamezniki po sprejetju omenjenih meril  s strani Upravnega odbora Zveze kulturnih društev in določitvi maksimalnega zneska za delovanje Pihalnega orkestra Šentjur »posredovali« pri županu in bi naj zahtevali, da se jim dodelijo višja sredstva za njihovo delovanje.

Župan Marko Diaci je 21. 3. 2019 podpisal Merila za vrednotenje in izbor kulturnih programov in projektov v letu 2019 v katerem je v 3. členu pod alinejo b. med drugim navedeno, da se v 15. členu Merila za delitev sredstev za dejavnost ljubiteljske kulture spremenijo na način: v 15. členu se v prvem odstavku znesek 17.000 EUR briše in zapiše znesek 20.000 EUR. Tako naj bi župan oziroma pristojna občinska komisija s svojim pravilnikom enostavno »povozila« interni pravilnik Zveze kulturnih društev ter s tem odločitve in voljo tistih, ki v Zvezi kulturnih društev delujejo.

Ob vsem navedenem bi bilo zanimivo vedeti ali je župan ob vsem sosledju dogodkov, ki naj bi nakazovali na lobiranje, le-to tudi prijavil ustreznim organom?

Lobiranje imenujemo izvajanje vplivanja, ko poskuša posameznik (lobist) vplivati na odločitev odločevalcev (lobirancev), ki so aktivni na področju oblikovanja in sprejemanja zakonodaje ter javnih politik, in pri tem to počne nejavno in v interesu neke interesne organizacije. Kot je navedeno na spletni strani Komisije za preprečevanje korupcije:»Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije omejuje definicijo lobiranja s tem, da odločevalce/lobirance omeji le na državne organe, organe lokalnih skupnosti in nosilce javnih pooblastil, odločitve pa samo na tiste, ki se nanašajo na sprejemanje predpisov in drugih splošnih aktov ter druge zadeve, ki niso predmet sodnih in upravnih postopkov, postopkov javnih naročil in drugih postopkov, pri katerih se odloča o pravicah ali obveznostih posameznikov. Zakon uvršča v ‘izvajanje vpliva’ prav vsak nejaven stik lobista z lobiranci.

Za zakonito lobiranje po ZIntPK, morajo biti kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji:

  • nejaven stik med lobirancem in lobistom oziroma predstavnikom interesne organizacije,
  • namen vplivanja na odločanje znotraj javnega sektorja v zadevah javnega pomena, in
  • vplivanje oziroma lobiranje se izvaja v interesu, imenu ali na račun določene interesne organizacije.«

Hkrati je tudi zelo zanimivo pogledati podatke na Erar-ju, ki prikazujejo koliko denarja je zgoraj omenjeno kulturno društvo od občine prejelo od leta 2005 do 2019. Kulturno društvo Pihalni orkester Šentjur je v tem obdobju od občine namreč prejelo za svoje delovanje nekaj več kot 359.000 evrov ali bolje povedano povprečno več kot 25.500 evrov na leto.

Vir: ERAR

Vprašanja smo naslovili tudi na pristojne, na odgovore še čakamo.

 

M.I.