Končana ureditev komunalne opreme v Škalcah – sedaj mogoča gradnja šestih stanovanjskih hiš

Foto: Občina Zreče

Občina Zreče je v minulih dneh na desetih parcelah v k.o. Škalce zgradila gospodarsko javno infrastrukturo in dovozno cesto za načrtovano pozidavo šestih individualnih stanovanjskih objektov. Tako so z deli uredili vodovod, fekalno kanalizacijo, meteorno kanalizacijo, električni nizko napetostni  vod, telekomunikacijski vod, javno razsvetljavo in dovozno cesto.

Za odvajanje komunalnih odpadnih vod iz objektov je bila zgrajena fekalna kanalizacija, ki so jo začasno priključili na skupno malo čistilno napravo. Po izgradnji javne kanalizacije pa bodo ta del komunalnih vod priključili na javni kanalizacijski sistem. Za namen odvoda meteornih vod je bila zgrajena meteorna kanalizacija z iztokom preko zadrževalnika v površinski odvodnik.

Dela so bila na podlagi javnega naročila malih vrednosti z 17. 7. 2017 zaupana izvajalcu GMI, inženiring in vzdrževanje d.o.o. iz Slovenskih Konjic, ker so oddali najugodnejšo ponudbo za izvedbo vseh del. Projektno dokumentacijo PGD/PZI je izdalo projektantsko podjetje Arping d.o.o. iz Celja, za strokovni gradbeni nadzor je poskrbelo podjetje GINS d.o.o. iz Vojnika.

Vrednost pogodbe del je bila ocenjena na 181.974,98 evrov z DDV. Iz občine Zreče so sporočili, da končni obračun še ni izveden ampak ocenjujejo, da vrednost celotne investicije znašala 182.000,00 evrov v katera bodo všteta vsa dela po pogodbi, dodatno naročena dela, stroški nadzora, stroški projektne dokumentacije in drugi stroški. Občina je za omenjeni projekt pridobila tudi 96.286,46 evrov povratnih sredstev na osnovi Zakona o financiranju občin.

M.I.