Le čista vodna in priobalna zemljišča od Savinji in Sotli nas lahko rešijo pred uničujočimi poplavami

Foto: pixabay.com

Pretekli teden je Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor območja Savinje, kot upravljalec porečja Savinje in dela Sotle izdal Poziv k odstranjevanju vegetacije in k prenehanju odlaganju odpadkov in deponiranja na vodnih in priobalnih zemljiščih. Za ta ukrep so se odločili, ker so v zadnjem času opazili nabiranje podrtega in poškodovanega drevja in ostale vegetacije, več deponij silažnih bal ter odpadkov, ki ovirajo in ob pojavu visokih vod še posebej zmanjšujejo pretočnost strug vodotokov.

Zaradi tega na podlagi 100. člena Zakona o vodah direkcija poziva vse lastnike in uporabnike vodnih in priobalnih zemljišč, da vsa podrta ter polomljena drevesa skupaj z vejevjem odstranijo. Predvsem pa vse pozivajo naj odpadkov ne odlagajo na brežine, mečejo v struge vodotokov, ker ne samo, da s tem onesnažujejo okolje, ampak še dodatno poslabšajo stanje na vodah in vodni infrastrukturi ter povečujejo poplavno ogroženost.

V kolikor bi lastniki zemljišč na obalnih ali priobalnih območjih to opazili, da o tem nemudoma obvestijo vodovarstvenega nadzornika. Direkcija zato vse prebivalce poziva k odgovornemu odlaganju vejevja, lesne mase ter deponiranja lesa in silažnih bal, ki naj bo urejeno izven vodnega in priobalnega zemljišča ter izven poplavno ogroženega območja.

 

M.I.