Le še do 31. marca 2019 čas za vložitev zahtevka za nadomestilo za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti na vodovarstvenih območjih

Foto: pixabay.com

Podjetje Vodovod-kanalizacija je na svoji spletni strani objavilo obvestilo s katerim želijo kmetovalce, ki izvajajo kmetijsko dejavnost na najožjem vodovarstvenem območju seznaniti s pravico pridobitve ustreznega nadomestila. Takšni kmetovalci imajo namreč v skladu z veljavno Uredbo o vodovarstvenem območju za vodo telo vodonosnikov za območje Celja in Žalca možnost vložitve zahtevka za nadomestilo za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima za leto 2019.

Izplačilo nadomestila se izvaja v skladu z Uredbo o načinu izplačevanja in merilih za izračun nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima.

Upravičenci lahko takšen zahtevek vložijo do 31. marca 2019 in sicer na sedežu podjetja Vodovod-kanalizacija, javno podjetje d.o.o., ki se nahaja na Lavi 2a ali po pošti. Upravičenci morajo k vlogi dodati še: Zahtevek za izplačilo nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima, Izjavo upravičenca o tem, da KMG ni v težavah, Izjavo upravičenca glede enotnega podjetja in namenske porabe sredstev za dodelitev pomoči de minimis v okviru sheme pomoči za razvoz gnojnice in gnojevke in pripravo gnojilnega načrta, Izjavo upravičenca o tem, da ni naslovnik neporavnanega naloga za izterjavo ter Izjavo upravičenca o davčnem statusu. Vse potrebne priloge lahko kmetovalci najdejo na spletni strani podjetja Vodovod-kanalizacija. K vlogi naj obvezno pripišejo tudi kontaktno telefonsko številko, za razrešitev morebitnih nejasnosti v oddani vlogi.

M.I.