Mestna občina Celje: Mestni svet potrdil drugi rebalans občinskega proračuna

Foto: pixabay.com

Mestni svet Mestne občine Celje je na zadnji redni seji pred poletnimi počitnicami potrdil drugi rebalans letošnjega občinskega proračuna. Njegovo sprejetje je narekovala uskladitev prihodkov in odhodkov z razpisi ministrstev in s pričakovanim dotokom evropskih sredstev. V sklopu kadrovskih zadev je mestni svet potrdil imenovanje novega direktorja Celjskega mladinskega centra (MCC), na JP Zelenice prenesel del službe rednega vzdrževanja cest, potrdil strategijo razvoja Celjskega doma v Baški,večji del seje pa je bil namenjen obravnavi letnih poročil javnih podjetij, katerih edina družbenica je Mestna občina Celje. 

Župan je v uvodu na 12. redno sejo na kratko predstavil aktivnosti občinske uprave in javnih podjetij na področju energetike ter pridobivanju sredstev za obnovljive vire energije ter pozdravil odprtje Borzenove kontaktne točke, ki je 18. junija zaživela na vogalu Celjskega doma v Razlagovi ulici. Tam bodo svetovalci s področja energetike na voljo tako fizičnim kot pravnim osebam. Sledilo je soglasje k imenovanju Tadeja Perčiča za direktorja javnega zavoda Celjski mladinski center za štiriletno mandatno obdobje.

Drugi rebalans letošnjega proračuna kot priprava na državne in evropske razpise

Razlogi za rebalans izhajajo iz uskladitve prihodkov in odhodkov z aktualnimi razpisi ministrstev in pričakovanimi evropskimi sredstvi iz novo pridobljenega projekta. Napoved razpisa ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport za športno infrastrukturo je spremenila višino in pogoje sofinanciranja Stadiona Z’dežele. Zamaknila se je tudi časovnica napovedanega razpisa ministrstva za kulturo za obnovo kulturne dediščine, kar vpliva na spremembo časovnice za obnovo Stare grofije. Upoštevati je bilo treba tudi napoved ministrstva za okolje, podnebje in energijo glede energetske sanacije stavb. Mestna občina Celje se je na pozivu European Urban Iniciative s projektom MAG-NET uvrstila v družbo izbranih 22 mest iz Evrope in pridobila sredstva v višini 4,5 milijona evrov za vzpostavitev urbane inovacijske mreže, ki bo prispevala k preprečevanju bega možganov, spodbujala inovacije, odgovorno podjetništvo in skrbela za vključujoč lokalni razvoj.

Z rebalansom se za leto 2025 preurejata še investiciji  v Razlagovo ulico in Cesto v Lokrovec, dodaja investicija v most Toper v sklopu protipoplavnih ukrepov, prerazporejajo se sredstva za nakupe poslovnih in stanovanjskih prostorov. Ob rebalansu se usklajujejo tudi ostali prihodki in izdatki glede na realizacijo v prvi polovici leta.

V rebalansu proračuna se tako v letošnjem letu načrtovani skupni prihodki znižujejo v višini 434.116 evrov, odhodki pa v višini 397.283 evrov.

 Javna podjetja dobro poslovala

Časovno večji del  seje pa je bil namenjen obravnavi revidiranih letnih poročil, poslovanja  in poslovnih načrtov javnih podjetij, katerih edina družbenica je Mestna občina Celje.

Družba Celeia, ki opravlja gospodarsko javno službo izvajanja počitniških kolonij za zdravstveno in socialno ogrožene predšolske otroke in učence s stalnim bivališčem v MOC, je lani s svojo matično enoto na Hrvaškem in PE v Celju poslovala z minimalnim dobičkom.

Pred obravnavo poslovanja družbe so svetniki sprejeli tudi srednjeročni in dolgoročni načrt izvajanja dejavnosti počitniških koloniji in šol v naravi, ki ga je družba Celeia kot koncesionar dolžna predstaviti MOC ob izteku štiriletnega obdobja izvajanja koncesije.

Tudi javno podjetje Zelenice je lani poslovalo z dobičkom, tega je bilo za nekaj več kot 177 tisoč evrov, svetniki pa so potrdili, da bo polovico dobička namenjenega razvoju in posodobitvi poslovanja, preostali del pa bo ostal nerazporejen.

Prav tako je lani pozitivno poslovalo JP Inkubator Savinjske regije, zabeležilo je več kot  38 tisoč evrov bilančnega dobička, ki bo v celoti ostal nerazporejen.

Nerazporejen bo ostal tudi bilančni dobiček družbe Nepremičnine Celje, ki ga je za 2,5  milijona evrov, večino ga predstavlja preneseni dobiček iz prejšnjih let.

Manjšo bilančno izgubo v višini nekaj več kot 15 tisoč evrov pa je v lanskem poslovnem letu izkazala družba ZPO Celje. Ta bo po sklepu mestnega sveta ostala nepokrita.

Mestni svet je s sklepom tudi potrdil stroškovne in minimalne cene gospodarjenja z javnimi objekti za leto 2024. Hkrati je pooblastil nadzorni svet družbe, da v okviru sprejete politike subvencioniranja cene javnih objektov za leto 2024 sprejme cenike uporabe javnih objektov za izvajanje programov.

Pričakovano bilančno izgubo, ki pa je posledica turbulentnega dogajanja na globalnem trgu zemeljskega plina v minulih letih, je v letu 2023 zabeležila družba Energetika Celje. Ta je znašala nekaj več kot 888 tisoč evrov. Poslovanje družbe zaradi izgube ni ogroženo, izgubo pa namerava pokrivati z načrtovanim poslovanjem v naslednjih letih.

Zaradi delne umiritve razmer na energetskem trgu in posameznih ustreznih poslovnih odločitev, je družba že konsolidirala svoje poslovanje, ki je stabilno in beleži pozitiven rezultat v prvih mesecih tega leta, tak trend pa je pričakovati tudi v nadaljevanju.

Mestni svet je za vsa obravnavana podjetja potrdil revidirana letna poročila in podelil razrešnico upravam in nadzornim svetom podjetij.

Mestni svet je ob koncu seje po skrajšanem postopku sprejel še spremembo odloka o načinu upravljanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest v Mestni občini Celje.

Po odloku to službo izvaja JP Vodovod – kanalizacija, vzdrževanje obcestne vegetacije pa družba Zelenice. S spremembo odloka pa bodo Zelenice stalno izvajale tudi zimsko službo v delu, ki se nanaša na javne poti, pločnike in parkirišča, kar se je lani izkazalo za uspešno tako s finančnega kot izvedbenega vidika.

MOC