Mestna občina Celje: Mestni svet sprejel rebalans proračuna 2023 in v prvem branju proračun za leto 2024

Foto: pixabay.com

Mestni svet Mestne občine Celje je na minuli 7. redni seji v tem mandatu potrdil ključna dokumenta za delovanje občine – drugi rebalans letošnjega občinskega proračuna in v prvem branju tudi proračun za leto 2024. Slednji bo kljub zahtevnim ekonomskim okoliščinam, ki so tudi posledica letošnjih neurij in poplav, zelo razvojno naravnan in v primerjavi s proračunom za leto 2023 višji za približno 7 odstotkov. Za investicije in investicijske transferje bo namenjenih dobrih 30 milijonov evrov, proračunski delež zanje bo najvišji v zadnjih letih, to je 37 odstotkov.

Prihodki rebalansa proračuna za leto 2023 bodo znašali 72.972,308 evrov, kar je za dobrih 7 milijonov evrov manj kot je bilo predvideno v prvem rebalansu letošnjega proračuna, predvsem na račun večjih investicijskih projektov javnih podjetij Mestne občine Celje, ki bodo zaključeni v prihodnjem letu. Pri davčnih prihodkih ni bistvenih sprememb, znižujejo se nedavčni in kapitalski prihodki, povišujejo pa transferni prihodki. Predvidena so dodatna sredstva države za intervencije in sanacije po letošnjih ujmah ter za preplastitev atletske steze na stadionu AD Kladivar.

Odhodkov bo za 76.382,856 evrov. Znižujejo se investicijski odhodki na račun prestavitve investicij v prihodnje leto (začetek gradnje vrtca Čira čara, nadaljevanje obnove Stare grofije, izgradnja kondenzacijske turbine v Toplarni Celje …). Nekoliko višji bodo investicijski transferji za šport, predšolsko vzgojo in kulturo. Na račun vremenskih nevšečnosti se je povečala poraba sredstev iz rezervnega sklada, bo pa primanjkljaj nižji za skoraj 700.000 evrov.

Proračun Mestne občine Celje za leto 2024 bo zelo razvojno naravnan in zasleduje pet ciljev občinske uprave za to mandatno obdobje: Celje, srce regije, Mesto s posluhom za ljudi, Trajnostni urbani razvoj, Zeleno mesto po meri ljudi in Moč solidarne in povezane skupnosti.

Skupni odhodki so načrtovani v vrednosti 81.471,849 evrov, od tega bo kar približno 30 milijonov evrov namenjenih investicijam, med katere spada začetek gradnje vrtca Čira čara, gradnja komunalne infrastrukture in cest v EPC Trnovlje – jug, projekt Grajske poti, ureditev novih cest na Ljubečni in Babnem, začetek II. faze obnove ceste v Lokrovec, obnova Razlagove ulice in cest Zadobrova-Ljubečna in Teharska-Zvodno, zaključek rekonstrukcije stavb Zdravstvenega doma na Gregorčičevi 5, obnove in novogradnje otroških in športnih igrišč, nadaljevanje del na Stari grofiji, večje investicije na področju vodooskrbe (vodovod Pepelno-Rupe) in energetike (začetek investicije v kondenzacijsko turbino v Toplarni Celje). V prihodnjem letu so predvidena tudi vlaganja v nogometni stadion Z’dežele, s katerimi bomo zagotovili višji nivo UEFA kategorizacije.

Za področje družbenih dejavnosti bo namenjenih dobrih 26 milijonov evrov, kar znaša skoraj 32 odstotkov proračuna za prihodnje leto. Povečujejo se sredstva namenjena Letnemu programu športa (895.050,00 evrov) in znesek, namenjen subvencioniranju cen storitev uporabe javnih objektov, med katere spadajo tudi vsi športni objekti, ki jih upravlja družba ZPO Celje d. o. o. Za približno 12 odstotkov oziroma za 600.000 evrov se zvišujejo sredstva na področju socialnega varstva, višji bo tudi znesek sredstev za delovanje društev na področju kulture, za področje izobraževanja in tekočih transferjev v javne zavode in sredstev namenjenih znanosti.

MOC bo za 60 tisoč evrov povečala kapitalski delež v družbi Celeia, ki upravlja s Celjskim domom v Baški.

V letu 2024 bodo v veliki meri odvisni od lastnih proračunskih sredstev, saj se kohezijska politika nove evropske finančne perspektive še ni začela. Iz leta v leto se povečuje tudi delež podfinanciranosti občine, na kar bo Celje še naprej skupaj z Združenjem mestnih občin Slovenije opozarjalo državo. V proračunu je tako predvideno zadolževanje v višini 7 milijonov evrov, Mestna občina Celje pa bo ob tem odplačala za kar 3,7 milijonov evrov dolga, ki zapade v prihodnjem letu.

Prihodki v prihodnjem proračunskem letu so predvideni v višini 77.568,578 evrov, pri čemer največji delež pripada davčnim prihodkom (več kot 42 milijonov evrov), od države pa je predvidenih tudi 2,4 milijona evrov  za sanacijo po letošnjih ujmah. Končni primanjkljaj bo znašal približno 3,9 milijona evrov.

Mestni svet je na minuli seji obravnaval še nekaj točk. Tako je v prvem branju sprejel spremembe odloka o nadomestilu za uporabno stavbnih zemljišč s predlogom povišanja točke za 15 odstotkov. Zadnja uskladitev vrednosti točke je bila uveljavljena v letu 2016, stopnja inflacije pa se je od takrat zvišala za 26,8 odstotka. Odlok določa tudi višjo obremenitev za nepozidana stavbna zemljišča z namenom spodbujanja lastnikov k pozidavi ali razpolaganju z njimi in nekaj uskladitev z aktualno zakonodajo.

Svetniki so sprejeli tudi  sklep o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka v Vrtcu Anice Černejeve (enota Sonce) in v Vrtcu Tončke Čečeve (enota Aljažev hrib) za obdobje do leta 2028, s čimer bo omogočena ohranitev vpisa v vrtec za še 54 otrok.

Mestni svet pa je še potrdil odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) na kmetijskih zemljiščih za območje Prekorje-kmetija Prekoršek-KZ 1 brez spremembe namenske rabe. Gre za območje v velikosti 0,3 ha, na katerem je dopustna gradnja stavbe za spravilo pridelka in naprav gospodarske infrastrukture, ni pa dovoljena gradnja stavb za rejo živali.

Mestna občina Celje