Mestna občina Celje: Milijon evrov za ureditev javnega vodovoda v Šmartnem v Rožni dolini

Foto: Mestna občina Celje

Potem ko je Mestna občina Celje (MOC) pred časom pridobila gradbeno dovoljenje, se bo gradnja javnega vodovoda Pepelno – Rupa v Krajevni skupnosti Šmartno v Rožni dolini začela letos jeseni, končala pa predvidoma v prihodnjem letu. Tako bo dolgoročno urejena oskrba s pitno vodo za krajane tega območja. Vrednost investicije bo znašala približno milijon evrov. O izvedbi investicije je vodstvo občine in javnega podjetja VO-KA krajane seznanilo na skupnem sestanku, ki je bil pretekli konec tedna v Domu krajanov v Šmartnem v Rožni dolini.

Prebivalci na območju spodnjih in zgornjih Rup, Pepelnega in Jezerskega si pitno vodo zagotavljajo v lokalih vodnih virih, ki pa lani poleti vodooskrbe niso omogočali zaradi velike suše. Javno podjetje VO-KA je v dogovoru z Mestno občino Celje zato krajanom tega območja zagotavljajo pitno vodo iz javnega vodovodnega omrežja z gasilskimi cisternami, stroške prevoza pa je krila MOC.

Odvzem pitne vode iz javnega omrežja bo za uporabnike še naprej brezplačen, je pa vodstvo občinske uprave na sestanku krajane obvestilo, da v tem in prihodnjem letu MOC ne bo mogla zagotavljati brezplačnih prevozov pitne vode.

Na javno vodovodno omrežje Pepelno – Rupa bo priključenih 46 objektov. Po projektantski oceni bo vrednost gradnje vodovoda znašala 850 tisoč evrov (brez DDV), k temu pa je treba dodati še približno 150 tisoč evrov za spremljajoča gradbena dela in izvedbo priključkov na obstoječih lokalnih vodovodih. Skupna vrednost investicije bo torej približno milijon evrov, strošek posameznega priključka pa približno 22 tisoč evrov.

Vodstvo VO-KA je na sestanku opozorilo, da po priključitvi lokalnih vodovodov na javno vodovodno omrežje ne bo več dopustna sočasna uporaba lokalnih vodnih virov, ki bodo izločeni iz javne vodooskrbe. Njihova nadaljnja uporaba bi predstavljala preveliko zdravstveno in tehnično tveganje, poleg tega bi te vodne vire morali opremljati z zelo drago tehnologijo za pripravo varne vodooskrbe (ultrafiltracija, dezinfekcija …), kar bi presegalo ekonomsko upravičenost vlaganj.

Občani so bili na sestanku še seznanjeni, da bodo oproščeni plačila komunalnega prispevka za  priključitev na javni vodovod, kar ne velja za kasnejše investitorje novogradenj, ki so plačilu komunalnega prispevka zavezani pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja.

Mestna občina Celje