Mestna občina Celje: Objavljena stališča do pripomb in predlogov na dopolnjen osnutek OPN

Foto: Pixabay.com

Občinski prostorski načrt je izjemno pomemben prostorski in strateški dokument za  lokalno skupnost v Mestni občini Celje. Omogočil bo urejeno prostorsko in zemljiško politiko, ki sta osnovi za kontinuirano kakovosten prostorski razvoj mesta in celotne občine. Konec prejšnjega in v začetku tega leta je potekala javna razgrnitev OPN, v okviru katere so prejeli več kot 360 pripomb. Izdelovalec OPN Razvojni center Planiranje je vse pripombe temeljito pregledal in se skupaj s strokovno službo Mestne občine Celje do njih tudi opredelil.

Na spletni strani Mestne občine Celje so objavili stališča do vseh prejetih pripomb in predlogov. V času javne razgrnitve so se odpirale različne tematike vezane na posamezne sklope, ki jih obravnava OPN, skupno pa so v roku prejeli 362 pripomb in jih celovito obravnavali. Naslednja faza sprejemanja OPN je priprava predloga OPN, ki ga bodo v drugi polovici junija posredovali 36 nosilcem urejanja prostora v pridobitev zadnjega mnenja.

Stališča do pripomb in predlogov, podanih v času javne razgrnitve ter javnih obravnav dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta Mestne občine Celje in okoljskega poročila za Občinski prostorski načrt Mestne občine Celje z dodatkom za varovana območja so objavljena TUKAJ. Sprejeta stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve bodo posredovali tudi vsem predlagateljem pripomb.

MOC