Mestna občina Celje: Zavzemamo se za sanacijo celjske kotline, ki pa zahteva celovit, usklajen in strokoven pristop

Foto: Pixabay.com

Celje, 16. junij 2021 – Ker so na Mestni občini Celje prejeli novinarska vprašanja, kako komentirajo predlog zakona o sanaciji v preteklosti onesnaženega okolja na območju Mestne občine Celje, dajejo naslednjo izjavo:

Na Mestni občini Celje se že vrsto let zavzemamo za celovito sanacijo celjske kotline. Od leta 2002, ko je Mestna občina Celje prevzela v posest območje stare Cinkarne, ki je zaradi nekdanje industrije najbolj onesnaženo s težkimi kovinami, si kot lokalna skupnost prizadevamo, da bi ga postopoma reurbanizirali. Sanacija nevarnih zemeljskih izkopov, ki so nastali ob gradnji komunalne opreme za potrebe širitve reurbaniziranega območja, nas je stala nekaj več kot milijon evrov. Pred petimi leti smo se pridružili projektu GreenerSites in s pomočjo evropskih sredstev pripravili strateški dokument, ki bo v veliko pomoč pri sanaciji tega degradiranega območja in tudi pri urejanju drugih območij, kot so denimo zelenice, parki, poti ob prometnicah in med drugim tudi zemljišča za rekreacijske namene.

 

Kot je znano, smo pred leti s sredstvi iz občinskega proračuna zamenjali tudi onesnaženo zemljino na igriščih dveh celjskih javnih vrtcev. Veseli smo bili, da je Ministrstvo za okolje in prostor prepoznalo, da je sanacija igrišč, na katerih se igrajo otroci, nujno potrebna in je prevzelo projekt. Ministrstvu pri izvedbi nudimo vso potrebno podporo in si želimo, da bi bila sanacija zemljine na vseh igriščih celjskih javnih vrtcev čim prej končana.

 

Za predlog »Zakona o sanaciji v preteklosti onesnaženega okolja na območju Mestne občine Celje v Celjski kotlini« smo žal izvedeli šele iz medijev. Razočarani smo bili, da nam pri pripravi predloga zakona ni bila ponujena nikakršna, kaj šele aktivna vloga, kar je do nas in naših občanov izjemno podcenjujoče. Po pregledu vsebine predloga zakona se nam postavlja vprašanje, ali je predlog zakona skladen z ustavo in zakonodajo. Nadalje dvomimo, da predstavlja ustrezno pravno podlago za urejanje zadevne problematike. Odstopa namreč od osnovnega okoljskega načela prava Evropske unije, ki glasi »povzročitelj plača«. Še več, Mestni občini Celje nalaga, da zagotovi 25 odstotkov sredstev za izvajanje programa ukrepov, pri čemer ji ne zagotovi potrebnih finančnih virov. Ob tem pa povzročitelje k ničemur ne obvezuje, saj predvidi zgolj možnost, da Mestna občina Celje in Cinkarna Celje, d. d., skleneta sporazum, s katerim se dogovorita o višini in dinamiki izplačevanja sredstev.

 

Že sedaj veljavni Zakon o varstvu okolja v prvem odstavku 24. člena določa, da lahko Vlada del okolja ali posamezno območje s predpisom določi kot degradirano okolje, če je na podlagi meril razvrščeno v razred ali stopnjo največje obremenjenosti. V sodelovanju z občino, na območju katere je degradirano območje, lahko Vlada določi program ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja ali njegovih delov na tem območju. V zakonu je tudi predvideno, da občine sodelujejo pri določitvi programa in prejmejo delež sredstev za izvedbo nalog, ki jih morajo opraviti.

 

V nekaterih medijih smo zasledili, da je Vlada RS po besedah poslanke Janje Sluga odobrila 44 milijonov evrov namenskih sredstev za okoljsko sanacijo celjske kotline. Vlada RS nas o tem doslej ni obvestila, niti ne vemo, kdaj naj bi se to zgodilo. Če drži, pa smo tega zelo veseli, saj bi bila

ta sredstva še kako potrebna za izvedbo sanacije. Vsekakor pa bi si želeli  aktivne vloge pri pripravi konkretnih ukrepov, o katerih po navedbi poslanke odloča vlada.

 

Veseli smo, da se je o sanaciji celjske kotline na državni ravni ponovno začelo na glas govoriti, saj je le-ta izjemnega pomena za nas in za generacije, ki prihajajo za nami. Ker gre za zelo zahteven projekt, pa je nujno potreben celovit, usklajen in strokoven pristop.

Vir: MOC