Mestna občina Celje: Župan Mestne občine Celje Matija Kovač je predstavil aktivnosti na področju urejanja prostora

Foto: MOC

Na Mestni občini Celje so na novinarski konferenci v minulem tednu predstavili nadaljnje korake na poti do sprejema Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Celje in aktivnosti na področju poplavne varnosti.

V petek, 9. februarja, se je izteklo obdobje javne razgrnitve dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta MOC (v nadaljevanju: OPN), ki je bil v obravnavi od 15. decembra lani. Osnutek OPN je bil v času javne razgrnitve predstavljen tudi na štirih zelo dobro obiskanih javnih obravnavah in trikrat tedensko na individualnih razgovorih. Občanke in občane je večinoma zanimala realizacija pobud, ki so bile podlaga za OPN, ter obravnava pripomb k dopolnjenemu osnutku, ki so jih podajali vse do 9. februarja.

V času javne razgrnitve so se odpirale različne tematike vezane na posamezne sklope, ki jih obravnava OPN, skupno pa so v roku prejeli 368 pripomb, ki bodo obravnavane v prihodnjih tednih. Strokovna služba Mestne občine Celje bo digitalizirane pripombe najprej predala izdelovalcu, Razvojnemu centru Planiranje, ki se bo strokovno opredelil do vseh prejetih pripomb.

Po preučitvi vseh pripomb bo izdelovalec pripravil predlog OPN, ki ga bodo poslali vsem 36 nosilcem urejanja prostora, ti se bodo do končne verzije opredelili z mnenji, nato pa bo lahko OPN predan v obravnavo in sprejem mestnemu svetu.

Poplavna varnost

Mestna občina Celje je v minulih dneh kot prva v Sloveniji pridobila vso potrebno projektno dokumentacijo, vsa potrebna zemljišča za gradnjo ter vseh pet gradbenih dovoljenj za projekt “Dodatni ukrepi za zmanjševanje poplavne ogroženosti v občini Celje”, ki se izvaja na podlagi sporazuma, ki je bil leta 2022 podpisan z Direkcijo Republike Slovenije za vode. Leto dni pred tem je Vlada Republike Slovenije sprejela nacionalni načrt za okrevanje in odpornost (NOO), ki je podlaga za koriščenje razpoložljivih sredstev iz Sklada za okrevanje in odpornost (RRF). Gre za finančno najobsežnejši mehanizem iz naslova evropskega svežnja za okrevanje in odpornost »Next generation EU«, v okviru katerega bodo Sloveniji na voljo sredstva pobude React-EU, Sklada za pravični prehod in Razvoj podeželja.

Direkcija Republike Slovenije za vode je tako prejemnik sredstev za zmanjšanje poplavne ogroženosti iz mehanizma NOO, s katerimi bodo financirani projekti za ukrepe, ki so uvrščeni v noveliran Načrt za zmanjšanje poplavne ogroženosti (NZPO). Direkcija bo skupaj z Ministrstvom za naravne vire in prostor (MNVP) in v skladu z Zakonom o vodah projekte izvajala v partnerstvu z občinami, na območju katerih so predvideni projekti zmanjševanje poplavne ogroženosti.

»Gre za zelo pomemben korak do zagotavljanja boljše poplavne varnosti v Mestni občini Celje, pri čemer se želim zahvaliti sodelavcem na Oddelku za okolje in prostor ter komunalo in našim partnerjem na DRSV, Sektorju porečja Savinje ter Upravni enoti Celje. Tako je izpolnjen pogoj za izvedbo projekta, ki je financiran iz Načrta za okrevanje in odpornost in naj bi ga Direkcija RS za vode izvedla do sredine leta 2026. Projekt obsega protipoplavne ureditve na petih vodotokih in pa izvedbo zamenjave dveh večjih hidravlično neustreznih premostitev, to je na Voglajni pri Topru in na Savinji na Polulah. Ukrep bo poplavno zaščitil okoli 1000 dodatnih prebivalcev v Mestni občini Celje in glede na tesno časovnico izvedbe verjamem, da bo Direkcija RS za vode kmalu začela z izvedbo. Kot občina izpostavljamo pripravljenost na sodelovanje tudi v nadaljnjih fazah izvedbe projekta in pri koordinaciji izvedbe projekta, kjer lahko državi bistveno pomagamo loviti zahtevne roke, ki jih NOO predpisuje,« je na  novinarski konferenci dejal župan Matija Kovač.

Izvedba investicijskega projekta prinaša zmanjšanje poplavne ogroženosti širšega območja Celja, ki bo dosežena z izvedbo vodno-gospodarskih ureditev na Ločnici v Zagradu, potoku Dajnica in potoku Koprivnica s pritoki, ob Voglajni in ob Savinji na Polulah, vključno z izvedbo hidravlično neustreznih premostitev čez Voglajno na Teharski pri Topru in preko Savinje na Polulah. Z izvedbo projekta se zagotovi zmanjšanje poplavne ogroženosti pri visokih vodah s povratno dobo Q100.

Mestna občina Celje