Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča, da lahko upravičenci še vedno oddajo vloge na javne razpise, čeprav so roki za oddajo vloge že potekli. Vloge lahko oddajo do izdaje sklepa Vlade RS, ki bo objavljen v Uradnem listu RS, oziroma najdlje do 1. julija.

Javni razpisi, katerih roki za oddajo vlog so formalno že zaključeni, a se zaradi epidemije COVID-19 podaljšajo roki za oddajo:

Javni razpis za 2. ukrep Uredbe: Pomoč za prenos znanja in informiranje na področju predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju v letu 2020;
Javni razpis za 3. ukrep Uredbe: Pomoč delovanju nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja za leto 2020;
Javni razpis za 4. ukrep Uredbe: Pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov za leto 2020;
Javni razpis za sofinanciranje kmetijskega izobraževanja – praktični pouk v letu 2020;

Upravičenci lahko še vedno oddajo vlogo na javni razpis, in sicer do izdaje sklepa Vlade RS, ki bo objavljen v Uradnem listu RS, oziroma najdlje do 1. 7. 2020.

V skladu z Zakonom o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ) procesni roki in roki za izpolnitev materialnih obveznosti strank v upravnih zadevah, razen v primerih nujnih zadev, ki so opredeljene v zakonu, ne tečejo oz. se podaljšajo tako, da se iztečejo osmi dan od prenehanja veljavnosti ukrepov po tem zakonu.

Dodatne informacije

Več informacij o objavljenih javnih razpisih lahko zainteresirani dobijo na:

– osrednjem spletnem mestu državne uprave GOV.SI …,
– spletni strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja …,
– telefonski številki Agencije: 01/580-77-92, od dneva objave javnega razpisa na internetni strani,
– vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov [email protected].

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano