Mlekarna Celeia ni upoštevala dogovora o izpustu v javno kanalizacijo in s tem povzročala močan smrad

Foto: mlekarnaceleia.si

Na območju čistilne naprave Kasaze so odkrili, da Mlekarna Celeia, ki je največji uporabnik pitne vode ter uporabnik storitve odvajanja in čiščenja odpadne vode na območju Savinjske doline ni upoštevala medsebojnega dogovora. Javno komunalno podjetje Žalec (JPK) ima namreč z večjimi porabniki pitne vode, ki so priključeni na javno kanalizacijo in čistilno napravo Kasaze, sklenjene posebne pogodbe o odvajanju in čiščenju odpadne vode. V teh pogodbah so določeni pogoji za priključitev na javno kanalizacijo, normativi za odpadno vodo in način obračuna odvajanja in čiščenja odpadne vode.

Ob tem je direktor JPK Žalec Matjaž Zakonjšek povedal, da je Mlekarna Celeia od vsega začetka obstoja, to je od leta 1986  priključena na javno kanalizacijo in Čistilno napravo Kasaze. Zaradi vedno večjega obsega proizvodnje, je v preteklosti s prekomernim obremenjevanjem takratne premajhne čistilne naprave Kasaze na širšem območju povzročala nastanek smradu, ki je občanom znižal raven kvalitete življenja.

Tudi iz tega razloga so se občine Spodnje Savinjske doline s pomočjo kohezijskih sredstev Evropske unije in lastnih proračunskih sredstev odločile za dograditev in razširitev čistilne naprave Kasaze, ki nima več negativnih vplivov na okolje. Za pravično zaračunavanje storitev so na zbirnem jašku pri Mlekarni Celeia zgradili poseben merski objekt, v katerem so nameščene naprave, s katerimi se izvaja dnevna meritev količine in kvalitete odpadne vode Mlekarne Celeia. Vzorci se dnevno analizirajo v laboratoriju na Čistilni napravi Kasaze. Rezultati analiz so osnova za izračun storitve čiščenja odpadne vode za Mlekarno Celeia.

Pred časom je Mlekarna Celeia s svojimi ukrepi postopno dosegla raven izpustov odpadne vode v javno kanalizacijo, ki je bila v okviru zakonsko določenih normativov. V obdobju zadnjih nekaj let se je začel ponovno pojavljati smrad na območju kanalizacije, ki poteka skozi Arjo vas in Petrovče, medtem ko na Čistilni naravi Kasaze, ki smo jo v tem času dogradili, ni bilo zaznati smradu. Zato so v JKP Žalec kupili nov terenski vzorčevalnik odpadne vode in merilec pretoka in ju namestili na jašek javne kanalizacije takoj za merskim objektom Mlekarne Celeia.

Na podlagi dodatnih analiz so ugotovili, da Mlekarna Celeia ni upoštevala določil medsebojne pogodbe v delu, kjer se od Mlekarne Celeia zahteva enakomeren izpust v javno kanalizacijo. Odpadno vodo so spuščali v kanalizacijo na način, ki ni odražal dejanskih parametrov odpadne vode.

Na pobudo občanov in KS Petrovče  je bil sklican sestanek, ki so se ga udeležili predstavniki KS, občine Žalec, Javnega komunalnega podjetja Žalec, d.o.o. in Mlekarne Celeia. Predstavljeni so bili rezultati meritev in sprejeti nujni takojšnji ukrepi za začetek sanacije stanja. Mlekarna Celeia je morala takoj urediti enakomeren iztok v javno kanalizacijo in poravnati stroške čiščenje dela kolektorja na območju naselja Petrovče.

M.I.