Mnenje s pridržkom za pravilnost dela poslovanja Občine Rogatec v letu 2016

Računsko sodišče Republike Slovenije je pod drobnogled vzelo pravilnost poslovanja Občine Rogatec v letu 2016. Revizija, ki so jo opravili se je nanašala na pripravo proračuna in zaključenega računa proračuna ter na izvrševanje proračuna, na delovno uspešnost in na dodatke k osnovnim plačam javnih uslužbencev, na javna naročila pri investicijskih odhodkih, na tekoče transferje nepridobitnim organizacijam in ustanovam ter  na zadolževanje. Cilj revizije je torej bil izrek mnenja o pravilnosti poslovanja Občine Rogatec v letu 2016.

Občina Rogatec si je za svoje poslovanje v letu 2016 prislužila mnenje s pridržkom s strani Računskega sodišča Republike Slovenije. Za to so se odločili, ker občina ni poslovala v skladu s predpisi v številnih primerih. Tako občina Rogatec proračuna, rebalansov proračuna in zaključnega proračuna za leto 2016 ni pripravila po funkcionalni klasifikaciji. Prav tako obrazložitev proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2016 nista popolna. Objavi javnega razpisa in razpisni dokumentaciji, ki jih je občina objavila na področju športa ter na področju turizma in ostalih dejavnosti promoviranja občine nista vsebovala vseh obveznih sestavnih delov.
Contract Consultation Office Meeting Chef
V letu 2016 ni bil sprejet lokalni program za kulturo, prav tako občina ni opredelila javnega interesa za področje kulture, prioritet, ukrepov ter ciljev in kazalcev za njihovo doseganje v kakšnem drugem dokumentu razvojnega načrtovanja lokalne skupnosti. Nepravilnosti so na Računskem sodišču Republike Slovenije ugotovili tudi pri objavi javnega razpisa na področju kulture, ker le-ta ni vseboval vseh obveznih sestavnih delov. Župan občine ni sprejel sklepa o začetku postopka za izbiro kulturnih programov in projektov, občina pa v pogodbah, ki jih je sklenila z izvajalci kulturnih programov oziroma projektov, ni navedla vseh obveznih sestavin.
Težave je imela Občina Rogatec tudi pri izvajanju celotnega nadzora nad zadolževanjem pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine. Tako je občina pravni osebi javnega sektorja na ravni občine, katerega je tudi sama ustanovila, brezobrestno posodila prosta denarna sredstva. Občina Rogatec od sedmih javnih zavodov in javnega podjetja, katerega soustanoviteljica je, ni pridobila podatkov o stanju njihove zadolženosti na dan 31. 12. 2016.

Zaradi vsega navedenega je Računsko sodišče Republike Slovenije Občini Rogatec podalo priporočilo za izboljšanje poslovanja.

 
M.I.