Most preko Savinje na območju Laško-jug počasi dobiva svojo končno podobo

Foto: Občina Laško
Gradnja mostu se izvaja v sklopu posobobitve železniške proge Celje-Zidani Most in na podlagi sprejetih prostorskih dokumentov Občine Laško. Odločitev za tako gredno rešitev z dvema razponoma je bila sprejeta na podlagi zahtev vodarjev in Zavoda za varovanje kulturne dediščine, ki ni dopustilo izvedbe mostne konstrukcije v pilonski – harfasti zasnovi, z opravičilom, da bi le-ta prevzela primat v prostoru. Most, ki počasi dobiva svojo podobo, bo dolg 123 m, z večjim razponom 75 m in manjšim 48 m. Ob zaključku gradnje se bodo vse začasne podpore v reki odstranile in ostala bo samo podpora na gramoznem otočku.

Most je zasnovan kot okvirna semi-integralna konstrukcija z ležišči in dilatacijama na obeh obrežnih opornikih. Vmesna podpora je monolitno povezana s prekladno konstrukcijo. Zaradi ovinka Savinje je rečna podpora postavljena asimetrično, izven glavne struge vodotoka. Locirana je na gramoznem otočku oz. polotočku, ki se je ustvaril zaradi hidravličnega vpliva ovinka in je ob normalnem vodostaju reke kopen.

Podpora je poln AB steber debeline 2,0 m ter oblikovan hidravlično. Temeljenje je predvideno kot globoko temeljenje na 8 pilotih premera 150 cm. Pilotna blazina, širine 6,5 m, dolžine 12,5 m ter debeline 2,50 m, je v celoti skrita pod dnom Savinje.

Desnoobrežni opornik je precej širok, kar 16 m. Sestavljen je iz AB pilotne blazine, konzolnih kril, ki spremljajo križiščne krivine ter temeljen s tremi piloti d 150 cm v dveh vrstah, skupaj 6 pilotov. Na oporniku imamo dve ležišči, vzdolžno pomični in prečno nepomični. Dilatacija je vodonepropustna velikosti D160 mm.

Levoobrežni opornik je ožji, širok 12 m. Preklada se prav tako naslanja preko dveh vzdolžno pomičnih ter prečno nepomičnih ležišč. Temeljenje je na 4 pilotih (2 vrsti po dva pilota). Dilatacija pa je velikosti D160 mm.

Vso temeljenje je opravljeno kot globoko na pilotih premera 150 cm. Pri rečni podpori je globoko temeljenje izbrano zaradi preprečitve morebitnega spodjedanja, pri krajnih podporah pa zaradi globjih nosilnih slojev. Dolžine pilotov zanašajo od 11 do 14 m ter so vsi vpeti v nosilni sloj iz peščenjaka.

Gradnja PAB mosta se izvaja po tehnologiji opaženja na fiksnem odru v dveh fazah, najprej približno polovica na desnem bregu, nato še leva polovica. Prednapeta armiranobetonska greda bo prednapeta s tremi skupinami kablov iz vrvi prereza 150 mm2 ter kvalitete 1860 MPa, in sicer:
  1. Parabolični kabli v stojinah
  2. Negativni kabli v zgornji plošči
  3. Pozitivni kabli v spodnji plošči

Prečni prerez mostu je takoimenovani škatlasti prečni prerez spremenljive konstrukcijske višine 2,60 m do 4,60 m.  Karakteristični prečni cestni profil je sestavljen iz skupne voziščne širine 6,5 m, na vsaki strani pa še 1,5 m površine za revizijski hodnik.

Nad državno cesto G1-5 Laško-Rimske Toplice se bodo izvedli izkopi hribine ter zgradili oporni zidovi.
Vir: Občina Laško