Na Dobrni na voljo tri neprofitna stanovanja v graščini Gutenik

Foto: Pixabay.com

Občina Dobrna je v minulih dneh objavila javni razpis za oddajo treh starejših neprofitnih stanovanj v najem, ki se nahajajo v graščini Gutenih, Zavrh nad Dobrno 1. Na voljo so stanovanja v velikosti 59,76 m2, ki se nahaja v pritličju, stanovanje v velikosti 108,69 m2, ki se nahaja v 1. nadstropju in tretje stanovanje v velikosti 64,98 m2, ki se prav tako nahaja v 1. nadstropju.

Stanovanja bo občina v najem izbranim upravičencem oddala v mesecu juniju ali juliju 2018. Bodo pa na občini oblikovali dve ločeni listi in sicer listo A in listo B. Na listo A bodo uvrstili prosilce, ki so po 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem zaradi socialnih razmer oproščeni plačila lastne udeležbe in varščine. Na listo B bodo uvrstili vse, ki morajo ob izboru po 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem plačati lastno udeležbo in varščino.
Window Attic Wood Architecture House Home
Višina najemnine se bo določala na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnih neprofitnih stanovanj ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin oziroma na podlagi predpisa, ki bo veljal v času sklepanja najemne pogodbe. Po trenutnih kriterijih znaša najemnina za stanovanje v izmeri 59,76 m2 66,99 evrov, najemnina za drugo stanovanje, ki meri 108,69m2 znaša po trenutnih kriterijih 112,79 evrov. Najemnina za tretje stanovanje v izmeri 64,89m2 znaša trenutno 70,29 evrov. Ob tem moramo opozoriti, da se vsa tri stanovanja nahajajo v starem objektu in so zato v slabšem stanju, poleg tega nimajo ustreznih ogrevalnih naprav. Zaradi tega bo ogrevanje v teh stanovanjih dopustno le na električno energijo.
Na razpisu lahko kandidirajo vsi, ki so državljani Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče na območju občine Dobrna. Prijavo lahko tako oddajo vsi, ki so žrtve družinskega nasilja, ki imajo začasno bivališče v materinskih domovih in zatočiščih (varna hiša) in v centrih za pomoč žrtvam kaznivih dejanj, ki so financirani s strani občine Dobrna. Prijavijo se lahko tudi vsi invalidi, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vozička ali trajno pomoč druge osebe, ne glede na kraj stalnega bivališča, če imajo v občini Dobrna možnost zaposlitve ali imajo zagotovljeno pomoč druge osebe in zdravstvene storitve.
M.I.