Na Javnem razpisu »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2« uspešne gospodarske družbe Štore Steel d.o.o., Etra d.o.o. in Unior Kovaška industrija d.o.o.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je dne 30. 6. 2017 v Uradnem listu Republike Slovenije št. 32/17 objavilo javni razpis »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2«. Javni razpis za izbor operacij delno sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020« prednostne osi: »Mednarodne konkurenčnosti raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«.
Glavni namen javnega razpisa je podjetja spodbuditi k raziskovalno razvojnim in inovacijskim dejavnostim v samih podjetjih ali konzorcijih podjetij v okviru inovativnih raziskovalno razvojnih projektov. S tem želijo podjetja spodbuditi k razvoju ali izboljšanju izdelkov, procesov ali storitev na prednostnih področjih slovenske strategije pametne specializacije zaradi pospeševanja inovacij, skrajšanja časa od ideje do trga, h krepitvi konkurenčnega položaja podjetij in njihovega pozicioniranja v obstoječih in novih verigah vrednosti ter k povečanju naložb zasebnega sektorja v raziskave in inovacije.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je določilo tri roke za odpiranje prijav na javni razpis. Za 1. rok odpiranja v letu 2017 je bilo razpisanih 30.000.000,00 evrov sredstev. Pravočasno prispelih vlog je bilo 191, za sofinanciranje je bilo od tega izbranih 83 vlog v skupni vrednosti 27.842.618,60 evrov, preostala sredstva bo ministrstvo namenilo za 2. rok odpiranja ponudb. Rezultati za 1. odpiranje prijav so bili objavljeni dne 20. 2. 2018.
Welder, Welding, Work, Labor, Job, Car
Na tem prijavnem roku so uspešno kandidirale tri gospodarske družbe iz lokalnega okolja. Največ sredstev bo prejela gospodarska družba Štore Steel d.o.o. za projekt izdelave jekel s povečano obdelovalnostjo pri izboljšani mikročistosti. S tem bodo razvili materiale, ki bodo končni produkt in se bodo lažje obdelovali. Za ta projekt bodo prejeli 497.376,37 evrov subvencije. Druga gospodarska družba iz našega lokalnega okolja, ki je uspešno kandidirala na javnem razpisu je Etra d.o.o., s projektom sistema za avtomatično dinamično tirno tehtanje in bodo za le-tega prejeli 419.464,48 evrov. Tretja gospodarska družba je Unior Kovaška industrija d.o.o., le-ta se je na javni razpis prijavila s projektom podpora aplikativnih raziskav za razvoj inovativnih proizvodov, za projekt bo gospodarska družba prejela 269.082,87 evrov. Upamo, da bodo omenjene gospodarske družbe uspešno izpeljale svoje zastavljene projekte in tako pripomogle k prepoznavnosti in razvoju našega dela Slovenije.

Zelo zanimivega projekta se bodo lotili tudi v Odvetniški družbi Pirc Muser & partnerji, katera bo za projekt celostna storitev upravljanja in spremljanja varstva osebnih podatkov v digitalni okoljih prejela nekaj več kot 240.000,00 evrov subvencije.

 
M.I.