Na Mestni občini Celje prepričani, da niso ravnali nezakonito v primeru pridobitve projektne dokumentacije za viseči most

Foto: MOC

Decembrsko sejo občinskega sveta Mestne občine Celje je zaznamovala tudi polemika okoli nezakonitega ravnanja občine v primeru izgradnje visečega mostu. Nezakonito ravnanje občini je očital svetnik Levice Matija Kovačič pri pripravi projektne dokumentacije, ker naj ne bi izvedli javnega natečaja.

Na očitke so se odzvali na občini in podali izjavo za javnost, ki jo v nadaljevanju objavljamo v celoti.

Na Mestni občini Celje nismo kršili Zakona o javnem naročanju, saj projektnega natečaja nismo bili dolžni izvajati. V skladu s 3. odstavkom 100. čl. ZJN-3 (Zakon o javnem naročanju) mora naročnik izvesti projektni natečaj za projektiranje objektov za šport, rekreacijo in prosti čas, če ocenjena vrednost presega 500.000 EUR oziroma drugih objektov, če njihova vrednost presega 2,5 mio EUR.

Pri visečem mostu gre za premostitveni objekt, katerega investicijska vrednost ne presega 2,5 mio EUR. V idejni zasnovi je bila njegova vrednost ocenjena na dobrih 1,9 mio EUR, medtem ko je bila vrednost spremljajoče infrastrukture ocenjena na dobrih 900.000 evrov (pešpoti, parkirišča, javne sanitarije, urbana oprema, javna razsvetljava …). Občina kot naročnik bi torej bila po Zakonu o javnem naročanju dolžna objaviti projektni natečaj, če bi ocenjena vrednost mostu  presegala 2,5 mio EUR.
Mestna občina Celje je z naročilom idejne zasnove projekta visečega mostu želela preveriti prostor in pridobiti projektne pogoje pristojnih nosilcev urejanja prostora. Z izdajo projektnih pogojev pristojnih služb smo dobili vhodne podatke za nadaljnje projektiranje. Le ti izkazujejo, da ne bo mogoče izvesti vseh rešitev, ki so prikazane v idejni zasnovi. Ocena vrednosti investicije, ki je prikazana v idejni zasnovi, je torej zgolj izhodiščna, brez uskladitve s projektnimi pogoji in ne izkazuje dejanske vrednosti. Glede na navedeno strokovne službe na Mestni občini Celje utemeljeno pričakujejo, da vrednost investicije mostu ne bo dosegla vrednosti, pri kateri bi po Zakonu o javnem naročanju morali izvesti projektni natečaj.
Postopek javnega naročila za izbiro izvajalca DGD dokumentacije (Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja)   in PZI  dokumentacije (Projekt za izvedbo) je v zaključni fazi.  Na podlagi teh dokumentacij bo mogoče izdelati natančno projektantsko oceno vrednosti investicije (mostu), ki pa bo, kot smo že zapisali, zagotovo nižja od 2.5 mio EUR. Ko bo vrednost projekta natančno ocenjena, bomo sprejeli odločitev glede načina financiranja. Verjamemo, da bo projekt iz ekonomskega vidika zanimiv tudi za zunanje vlagatelje.
M.I.