Na Ponikvi potekala predstavitev projekta rekonstrukcije ceste Dole-Ponikva-Loče

Foto: M.I.

Poslanca Državnega zbora Republike Slovenije Jelka Godec in Bojan Podkrajšek sta v prostorih Prostovoljnega gasilskega društva Ponikva organizirala javno predstavitev načrtovane rekonstrukcije ceste Dole-Ponikva-Loče. Zakaj sta se poslanca za to odločila lahko prisluhnete v spodnji izjavi.

Na predstavitvi so bili prisotni Tomaž Willenpart, ki je vodja Sektorja investicij za ceste na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo, vodja projekta gospod Pejanovič in projektant Andrej Pogačnik.

Na začetku je gostiteljica Jelka Godec predala besedo gostom in tako je Tomaž Willenpart povedal, da je bil omenjeni projekt v proračun uvrščen že leta 2008 kot rekonstrukcija ceste. Rekonstrukcija zajema obnovo ceste med Ponikvo do Ostrožnega, ki je razdeljena v dva dela, prvi del je obnova ceste med železniškim prehodom do Ponikve, ki je dolg okoli 600 metrov in drugi del med koncem naselja Ponikva do Ostrožnega, ki je dolg 3000 metrov. Vrednost projekta znaša 5.200.000 evrov, ki bo razdeljen v štiri etape za katere bodo objavljeni posamezni razpisi. Po besedah Tomaža Willenparta bi naj bili javni razpisi za pričetek del objavljeni v drugi polovici prihodnjega leta, ko bodo imeli urejena vsa lastniška razmerja. Predvsem je poudaril, da ima DRSI finance zagotovljene za drugo polovico leta 2019.

Projektant Andrej Pogačnik je povedal, da bo po novem širina ceste 5,5 metra in 1 meter bankin na vsaki strani cestišča. Na prvem odseku od železniškega prehoda do Ponikve bodo v najstrmejšem vzponu, ki je trenutno 16 odstoten, le-tega zmanjšali na 14 odstotkov in  tako se najostrejši zavoj na začetku vzpona ublaži. Po njegovih besedah se sedaj tudi v samem naselju Ponikva pločnik prestavi iz desne strani na levo stran. Projektant je še poudaril, da se ob rekonstrukciji ohranijo vsi hišni priključki, pri nekaterih se bo le zmanjšal naklon, ki je na nekaterih mestih zelo velik, predvsem pa je pomembno, da rekonstrukcija poteka po obstoječi trasi.

Po predstavitvi načrta rekonstrukcije je poslanka Jelka Godec zastavila naslednja vprašanja:

Odgovor gostov je bil, da se bo rekonstrukcija ceste Dole-Ponikva in Ostrožno-Loče, ko bodo zagotovljena finančna sredstva in težko napovedo potek dogodkov, glede nadvoza oziroma podhoda pod železniškim prehodom pa je bilo povedano, da je za takšen projekt potreben nov prostorski načrt in navedeno lahko zadevo zamakne za 10 let.

Med zbranimi je največ pripomb oziroma pobud bilo danih ravno na nesmotrnost obnove ceste, če se ne uredi sam prehod čez železniško progo, vendar so si bili edini, da je kljub vsemu smotrno pričeti z rekonstrukcijo obstoječe ceste, hkrati pa so apelirali na župana, da občina Šentjur pospeši aktivnosti okoli izvedbe nadvoza oziroma podhoda čez železniški prehod. Veliko kritik je bilo iz občinstva izrečenih tudi na predstavitev pločnika v zadnjem delu naselja Ponikva iz desne smeri na levo. Po mnenju poslanke in krajanov je na desni strani bistveno več hiš kjer so otroci in potrebujejo varno pot v šolo kot iz nje, kot na levi strani cestišča. Poleg tega so opozorili, da v kolikor na koncu pločnika ne bi bilo prehoda kot je načrtovano, bi bilo to še kako nevarno za otroke kot odrasle.

Veliko kritike je bilo slišati tudi na ureditev prvega odseka ceste od železniškega prehoda do Ponikve, ker je vzpon prestrm in preveč zavit zato krajani želijo, da se tukaj zadeva uredi tako, da bo pozimi nemoten dostop do Ponikve in naprej do Loč. S strani krajanov je bila dana pobuda, da se ob rekonstrukciji ceste pred naseljem Ponikva iz smeri Ostrožnega postavi prikazovalnik hitrosti, ker trenutno prihaja v tem delu do zelo velikih prekoračitev hitrosti.

Foto: M.I.

Za konec omenimo, da je bilo nekaj govora tudi na temo kolesarskih poti, ki jih trenutna rekonstrukcija ne predvideva. Tomaž Willenpart je povedal, da bi za takšen poseg potrebovali še 2,5 metra zemljišča, kar je trenutno nemogoče zagotoviti. Glede tega je veliko kritik bilo izrečenih tudi glede občine, da trenutno ne polaga dovolj pozornosti izgradnji teh poti in, da je občina zelo slabo pokrita oziroma kolesarsko nepovezana.

Vsi prisotni so na koncu sklenili, da se bo vsekakor naredila študija smotrnosti prestavitve pločnika v naselju Ponikva in postavitve prikazovalnika hitrosti. Tako so si bili tudi enotni, da je zadnji čas, da se prihodnje leto prične z deli na omenjenem odseku ceste.

M.I.