Nadaljuje se gradnja kolesarske povezave Šentjur – Rogatec

Slika je simbolična. (Foto: pixaba.com)

Ministrstvo za infrastrukturo je potrdilo podporo gradnji kolesarske povezave Šentjur – Šmarje pri Jelšah – Rogaška Slatina – Rogatec po odsekih Šentjur – Grobelno, Šmarje – Belo –  Mestinje – Podplat, Tekačevo – Podplat – Zg. Gabernik, Brezovec – Rogatec – Muzej na prostem Rogatec.

Gre za izjemen projekt trajnostne mobilnosti, ki bo uporabnikom omogočal varno kolesarjenje ob državni cesti. Kolesarska povezava je razdeljena na 4 odseke, in sicer odsek Šentjur – Grobelno z dolžino 3.078 m, odsek Šmarje – Belo – Mestinje – Podplat dolžine 2.378 m, odsek Tekačevo – Podplat – Gabernik dolžine 3.581 m, odsek Brezovec – Rogatec – Muzej na prostem dolžine 7.003 m. V sklopu projekta bodo zgrajene nove kolesarske površine, tam kjer to ni mogoče ali pa ni ekonomično bodo potekale na vozišču obstoječih, manj prometnih cest. Območje bo ustrezno označeno s prometno signalizacijo. Na odsekih je predvidena dvostranska enosmerna površina ali dvosmerna kolesarska steza ob obstoječem cestišču na nekategoriziranih poteh ali kot novogradnja. Pot bo služila tudi kot dovoz do posameznih stanovanjskih objektov in kmetijskih površin pod pogoji, določenimi s pravili cestnega prometa in predpisi, ki urejajo ceste. Na odsekih z večjim nagibom nivelete so predvidena počivališča.

Občina Rogaška Slatina je že pristopila h gradnji kolesarske povezave »DRR Rogaška Slatina – Sp. Gabernik«; v prihodnjem tednu pa bo izbrani izvajalec Voc Celje d.o.o. pričel z deli ob državni cesti in sicer najprej na odseku 5 – gre za povezavo med DRR Rogaška Slatina – Sp. Gabernik v izgradnji (od avtohiše Strašek) do križišča v Podplatu.

Lastnike zemljišč, ki so za izgradnjo kolesarske povezave ustanovili služnosti v javno korist, bodo o terminskem planu izgradnje obveščali v skladu z napredovanjem del na posameznih odsekih, širšo javnost pa bodo obveščali tudi o predvidenih terminih delnih zapor državne ceste.

Občina Rogaška Slatina se je ob tem ponovno zahvalila lastnikom zemljišč, ki so ustanovili služnosti v javno korist, saj bi brez tega ne pridobili dodatnih sredstev za izgradnjo.

Avtor: Občina Rogaška Slatina