Različne vrste zaščitnih mask se lahko uvrščajo med osebno varovalno opremo (za nadzor je pristojen Tržni inšpektorat RS – v nadaljevanju TIRS) ali med medicinske pripomočke (za nadzor je pristojna Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke – v nadaljevanju JAZMP) ter med t.i. higienske maske, kot smo jih poimenovali na TIRS.

Na naši spletni strani smo dne 25. 3. 2020 objavili informacijo z naslovom Uporaba mask za zaščito v času pandemije.

Od izbruha epidemije Covid-19, TIRS na podlagi prijav, osebnih zaznav in drugih obvestil izvaja nadzor osebne varovalne opreme, ki se nahaja na trgu in jo ponujajo različna podjetja. V primeru neizpolnjevanja predpisanih zahtev TIRS skladno z ugotovitvami in pristojnostjo lahko ukrepa upravno, z izdajo odločbe o prepovedi ali omejitvi omogočanja dostopnosti na trgu neskladnih proizvodov, ali prepoved distribucije proizvoda na trgu ali umika oziroma odpoklica proizvoda.

V sodelovanju s Finančno upravo RS (v nadaljevanju FURS) smo glede na določbe 27. člena Uredbe (ES) št. 765/2008 opravljali nadzor pri uvozu. Tako je TIRS v mesecu marcu, aprilu in maju s strani FURS prejel 69 obvestil o zadržanju sprostitve osebne varovalne opreme v prosti promet. Od tega je bila v 14 primerih zaradi ugotovljenih neskladnosti izdana odločba o prepovedi dajanja proizvodov na trg in podan odgovor FURS, da se zadevno blago ne sprosti v prosti promet. Nadalje so se v 9 primerih dobavitelji odločili, da uvoza ne bodo izvedli zaradi neizpolnjevanja zahtev, v 9 primerih, ko je šlo za uvoz medicinske opreme, pa smo izvedli odstop JAZMP.

V času razglašene epidemije smo preko sistema RAPEX prejeli 38 obvestil v zvezi z zaščitnimi maskami in v primeru najdenega proizvoda, zaščitne maske FFP2 Dromex objavili obvestilo na naši spletni strani dne 22. 5. 2020.

Dodatno lahko navedemo, da je TIRS v času epidemije prejel preko 120 vprašanj od različnih gospodarskih subjektov in posameznikov v zvezi z zahtevami za maske kot osebno varovalno opremo ali glede zahtev za higienske maske in na vsa vprašanja odgovoril, nekaterim gospodarskim subjektom tudi večkrat, saj so pošiljali različne listine. Najpogostejša vprašanja so bila glede predpisanega označevanja mask, ustreznosti certifikatov ter kdo jih lahko izda.

Trenutno je v teku administrativni nadzor zaščitnih mask pri prodajalcih, tako v klasičnih prodajalnah, kot na spletu, pri čemer se preverja ustreznost oznak, navodil in listin o skladnosti.

Vir: Tržni inšpektorat Republike Slovenije