Najbolj razviti občini Celje in Zreče, najmanj Šentjur

Foto: kapucini.si

Ministrstvo za finance je tudi letos izdalo Koeficient razvitosti občin za leti 2018 in 2019. Zakon o financiranju občin v svojem 24. členu določa: »Razvitost občin kot merilo za sofinanciranje investicij občin določi ministrstvo, pristojno za finance, na podlagi metodologije, ki jo določi vlada z uredbo. Razvitost občin se določi praviloma za štiri leta, če z uredbo ni določeno drugače«.

Poleg tega isti zakon v svojem 24.a členu določa obseg sofinanciranja investicij iz državnega proračuna na podlagi razvitosti občin. Za leto 2018 in 2019 je omenjena metodologija pokazala, da sta v naši okolici najbolj razviti občini Zreče in Celje, ki sta dosegli koeficient 1,16. Manj razvite so občine Štore, koeficient 1,09, Vojnik, ki ima koeficient 1,05, sledijo očine Vitanje, Dobrna, Rogaška Slatina ter Šmarje pri Jelšah s koeficientom 1,04. Na repu razpredelnice se je znašla občina Šentjur, ki je dosegla koeficient 1,03.

Kaj dejansko pomenijo omenjeni koeficienti?

Na podlagi teh koeficientov bodo občine deležne določenih denarnih sredstev, s katerimi se bodo sofinancirale investicije iz državnega proračuna. Najbolj razviti občini Zreče in Celje bosta tako deležni sredstev v višini 70 % investicij, vse ostale občine bodo deležne 80 % sredstev iz državnega proračuna za investicije.

Vendar kot smo že omenili bo večina občin v naši regiji prejela 80 % sredstev za investicije iz državnega proračuna. To pomeni, da bodo nekatere občine, v kolikor bodo še vedno denar porabljale nesmotrno, ostajale med manj razvitimi v regiji. Zanimivo je dejstvo, da so občine, ki so dejansko bolj oddaljene od centra »moči« v naši regiji bolj razvite kot občina, ki je dejansko stičišče s takoimenovanim centrom moči in bi lahko ta potencial zelo dobro izkoristila.

Žal občina Šentjur tega potenciala ne zna izkoristiti in zaostaja za vsemi manjšimi občinami v svoji soseščini in v kolikor se bodo še naprej izvajale nesmotrne investicije bo zaostanek postajal samo še večji namesto, da bi se manjšal oziroma kar bi bilo logično, da bi kot druga največja občina v regiji prevzela primat najbolj razvitih občin.

M.I.